Các Câu Hỏi Thường Gặp

Mối quan hệ pháp lý giữa nhà giao dịch và công ty FTMO trong quá trình quản lý tài khoản là gì?

Mối quan hệ giữa nhà giao dịch FTMO và công ty FTMO dựa trên hợp đồng thỏa thuận mà chúng tôi sẽ ký với bạn sau khi bạn vượt qua các vòng thi Thử thách và Xác minh FTMO. Thỏa thuận tài khoản FTMO là một tài liệu ràng buộc về mặt pháp lý xác định các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi cũng như của bạn. Nếu bạn quan tâm đến mẫu hợp đồng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]

Quá trình ký kết hợp đồng là gì?
Sau khi bạn hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trong phần thi Xác minh FTMO (với các khoản lỗ được ghi lại trong giới hạn lỗ tối đa hàng ngày và lỗ tối đa), phần Danh tính FTMO sẽ được mở khóa trong Khu vực khách hàng của bạn.
Trong phần này, bạn có thể lưu thông tin cá nhân hoặc thông tin công ty của mình và chúng sẽ được bộ phận kiểm soát việc tuân thủ các quy định của chúng tôi kiểm tra, xác minh.
Việc xác minh kiểm tra thường mất ít hơn 1 ngày làm việc đối với đăng ký loại cá nhân và tối đa 3 ngày làm việc đối với đăng ký loại công ty.
Sau khi tất cả thông tin được xác minh thành công, chúng sẽ được lưu trữ an toàn trong hệ thống của chúng tôi. Bạn có thể tùy ý sử dụng chúng trong trường hợp bạn muốn quản lý (các) Tài khoản FTMO của mình hoặc ký kết Thỏa thuận Tài khoản FTMO mới.

Có hai loại danh tính khác nhau để lựa chọn:

1. Cá nhân (trong trường hợp này, bạn cần phải trải qua quy trình xác minh KYC – Know Your Customer)

2. Pháp nhân/Doanh nhân (trong trường hợp này, bạn cần phải trải qua quy trình xác minh KYB – Know Your Business)

Sau khi bạn hoàn thành thủ tục kiểm tra KYC hoặc KYB, Thỏa thuận tài khoản FTMO sẽ được mở khóa để bạn có thể xem xét và ký kết nó trong Khu vực khách hàng – Nhà giao dịch FTMO – Hợp đồng. Bạn cũng sẽ có thể đọc qua hợp đồng và sử dụng Danh tính FTMO của mình để hoàn thành nó chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Khu vực khách hàng được thiết kế trực quan, dễ hiểu và là nơi cung cấp hầu hết các thông tin cần thiết cho bạn. Tuy nhiên nếu cần bất kỳ sự trợ giúp nào, bạn luôn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Cá nhân

Nếu bạn muốn ký kết Thỏa thuận tài khoản FTMO và sau đó lập hóa đơn thanh toán với tư cách là một cá nhân, hãy chọn tùy chọn Cá nhân và bạn sẽ được yêu cầu cung cấp những thứ sau:

Giấy tờ tùy thân hợp lệ – hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy phép lái xe. Trong trường hợp ngôn ngữ trên giấy tờ tùy thân của bạn là một trong các ngôn ngữ sau: Amharic, Arabic, Armenian, Bengali, Burmese, Dari, Dhivehi, Farsi, Georgian, Hindi, Khmer (Campuchia) ), Kinyarwanda, Lào, Mông Cổ, Nepal, Sinhalese, Urdu, xin vui lòng sử dụng hộ chiếu quốc tế với thông tin có phiên âm theo bảng chữ cái Latinh

Pháp nhân/doanh nhân

Nếu bạn muốn ký kết Thỏa thuận tài khoản FTMO và sau đó lập hóa đơn thanh toán với tư cách là một pháp nhân hoặc doanh nhân (yêu cầu để đăng ký thành công là bạn phải có quyền điều hành), hãy chọn tùy chọn Công ty và bạn sẽ được yêu cầu cung cấp những thứ sau:

Các tài liệu chính thức hỗ trợ thông tin cơ bản về pháp nhân/doanh nhân:

1. Tài liệu xác nhận sự tồn tại hợp pháp của công ty, chẳng hạn như giấy chứng nhận thành lập/đăng ký, trích lục gần đây từ cơ quan nhà nước quản lý việc đăng ký công ty, giấy chứng nhận đương nhiệm, giấy chứng nhận tư cách tốt, biên bản ghi nhớ/điều khoản thành lập/hiệp hội/đăng ký hoặc các tài liệu tương tự khác .
2. Tài liệu cho phép xác định tất cả các Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (những người có hơn 25% cổ phần) của một công ty, chẳng hạn như sổ đăng ký cổ đông, tuyên bố thông tin, trích lục gần đây từ sổ đăng ký công ty, giấy chứng nhận đương nhiệm, bản ghi nhớ/điều khoản của thành lập/hiệp hội/đăng ký, thỏa thuận ủy thác hoặc các tài liệu tương tự khác. Xin lưu ý rằng bảng sao kê ngân hàng không được chấp nhận như là xác nhận về tình trạng của Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng.
3. Bằng chứng về địa chỉ, chẳng hạn như sao kê ngân hàng, hóa đơn, sao kê tài khoản, hợp đồng thuê, hóa đơn tiện ích, trích lục từ cơ quan đăng ký tiểu bang/tài liệu tương đương khác từ cơ quan đăng ký tiểu bang, giấy chứng nhận đương nhiệm hoặc các tài liệu công ty tương tự khác.

Các tài liệu được cung cấp không được cũ quá 12 tháng trước ngày nộp và chúng phải có giá trị cung cấp các bằng chứng để xác minh những điều sau:

1. Tên công ty
2. Số đăng ký của công ty
3. Hình thức pháp lý (loại hình) của công ty
4. Địa chỉ đăng ký của công ty
5. Ngày thành lập.

Nếu chúng tôi thấy tài liệu không đầy đủ, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin/tài liệu bổ sung.

Trong trường hợp pháp nhân có nhiều lớp công ty (tức là các công ty mẹ trung gian), các tài liệu liên quan xác nhận sự tồn tại hợp pháp của nó phải được cung cấp từ từng công ty cụ thể.

1. Thông tin về những người đại diện cho công ty có liên quan đến mối quan hệ hợp tác với FTMO (các nhà giao dịch FTMO).
2. Tài liệu xác minh danh tính hợp lệ – hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy phép lái xe. Trong trường hợp ngôn ngữ trên giấy tờ tùy thân của bạn là một trong các ngôn ngữ sau: Amharic, Arabic, Armenian, Bengali, Burmese, Dari, Dhivehi, Farsi, Georgian, Hindi, Khmer (Campuchia) ), Kinyarwanda, Lào, Mông Cổ, Nepal, Sinhalese, Urdu, xin vui lòng sử dụng hộ chiếu quốc tế với thông tin có phiên âm theo bảng chữ cái Latinh.
3. Ủy quyền cho phép hành động thay mặt công ty (không cần tải lên tài liệu ủy quyền đó trong trường hợp bạn là giám đốc công ty hoặc bất kỳ quan chức nào khác có quyền điều hành được ghi chép trong sổ đăng ký của cơ quan nhà nước tương ứng).

Lưu ý rằng, chúng tôi không ký hợp đồng với các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các quỹ tín thác, hay các công ty được sở hữu hoặc đồng sở hữu bởi các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các quỹ tín thác này.