Các Câu Hỏi Thường Gặp

Mối quan hệ pháp lý giữa nhà giao dịch và công ty FTMO trong quá trình quản lý tài khoản là gì?

Mối quan hệ giữa nhà giao dịch FTMO và công ty FTMO dựa trên Hợp đồng Tài khoản FTMO mà chúng tôi sẽ ký với bạn sau khi bạn vượt qua các vòng thi Thử thách FTMO và Xác minh cũng như quy trình KYC/KYB. Hợp đồng Tài khoản FTMO là một tài liệu ràng buộc về mặt pháp lý xác định các quyền và nghĩa vụ của cả hai bên (công ty FTMO chúng tôi và bạn). Nếu bạn quan tâm đến mẫu hợp đồng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Quy trình ký kết hợp đồng như thế nào?

Sau khi bạn hoàn thành các mục tiêu giao dịch trong phần thi Xác minh, phần Danh tính FTMO sẽ được mở khóa trong Khu vực khách hàng của bạn.

Trong phần này, bạn có thể lưu thông tin cá nhân hoặc công ty của mình cũng như các tài liệu liên quan và chúng sẽ được bộ phận kiểm soát việc tuân thủ các quy định của chúng tôi kiểm tra, xác minh.

Việc xác minh kiểm tra thường mất ít hơn 1 ngày làm việc đối với đăng ký loại cá nhân và tối đa 3 ngày làm việc đối với đăng ký loại công ty.
Sau khi tất cả thông tin được xác minh thành công, chúng sẽ được lưu trữ an toàn trong hệ thống của chúng tôi. Bạn có thể tùy ý sử dụng chúng trong trường hợp muốn bắt đầu sử dụng (các) Tài khoản FTMO của mình hoặc ký kết Hợp đồng Tài khoản FTMO mới.

Có ba loại danh tính khác nhau để lựa chọn:

1. Thể nhân (Trong trường hợp này, bạn cần phải trải qua quy trình xác minh KYC – Know Your Customer. Bắt buộc phải có giấy tờ tùy thân hợp lệ do chính phủ cấp và bằng chứng xác minh địa chỉ)

2. Doanh nhân (Trong trường hợp này, bạn cần phải trải qua quy trình xác minh KYB – Know Your Business. Bắt buộc phải có giấy tờ tùy thân hợp lệ do chính phủ cấp, giấy tờ xác nhận đăng ký với tư cách là doanh nhân và bằng chứng xác minh địa chỉ)

3. Công ty (Trong trường hợp này, bạn cần phải trải qua quy trình xác minh KYB – Know Your Business. Bắt buộc phải có giấy tờ tùy thân hợp lệ do chính phủ cấp và Bằng chứng địa chỉ của người đại diện công ty, tài liệu xác nhận sự tồn tại hợp pháp của công ty và Bằng chứng xác minh địa chỉ của công ty)

Sau khi bạn hoàn thành thủ tục kiểm tra KYC hoặc KYB, Hợp đồng Tài khoản FTMO sẽ được mở khóa để bạn có thể xem xét và ký kết nó trong Khu vực khách hàng – Nhà giao dịch FTMO – Hợp đồng. Bạn cũng sẽ có thể đọc qua hợp đồng và sử dụng Danh tính FTMO của mình để hoàn thành nó chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Khu vực khách hàng được thiết kế trực quan, dễ hiểu và là nơi cung cấp hầu hết các thông tin cần thiết cho bạn. Tuy nhiên nếu cần bất kỳ sự trợ giúp nào, bạn luôn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Cá nhân (Thể nhân)

Nếu bạn muốn ký kết Hợp đồng Tài khoản FTMO và sau đó lập hóa đơn thanh toán với tư cách là một cá nhân, hãy chọn tùy chọn Cá nhân và bạn sẽ được yêu cầu cung cấp những thứ sau:

Giấy tờ tùy thân hợp lệ – hộ chiếu hoặc thẻ Căn cước công dân. Trong trường hợp ngôn ngữ trên giấy tờ tùy thân của bạn là một trong các ngôn ngữ sau: Amharic, Arabic, Armenian, Bengali, Burmese, Dari, Dhivehi, Farsi, Georgian, Hindi, Khmer (Campuchia) ), Kinyarwanda, Lào, Mông Cổ, Nepal, Sinhalese, Urdu, xin vui lòng sử dụng hộ chiếu quốc tế với thông tin có phiên âm theo bảng chữ cái Latinh

Bằng chứng xác minh địa chỉ phải là một tài liệu hoàn chỉnh và phải có tên, họ, địa chỉ của bạn, ngày phát hành, chẳng hạn như: bảng sao kê ngân hàng, hóa đơn, bảng sao kê tài khoản, hợp đồng thuê nhà hoặc hóa đơn điện nước.

Xin vui lòng đảm bảo rằng, Bằng chứng xác minh địa chỉ của bạn không cũ quá 3 tháng và bằng tiếng Latinh, tiếng Ả Rập, tiếng Serbia, tiếng Ukraina, tiếng Nga hoặc tiếng Nhật. Các tài liệu với bảng chữ cái Latinh sẽ được xử lý nhanh hơn. Các loại khác có thể sẽ mất nhiều thời gian xử lý hơn và nếu là bảng chữ cái khác, xin vui lòng đính kèm bản dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Doanh nhân (tự kinh doanh)

Nếu bạn muốn ký kết Hợp đồng Tài khoản FTMO và sau đó lập hóa đơn cho các khoản thanh toán với tư cách là một doanh nhân (một thể nhân có giấy phép kinh doanh), hãy chọn tùy chọn Doanh nhân. Bạn sẽ được dẫn tới một quy trình gồm hai bước: xác minh danh tính và thu thập thông tin về doanh nhân.

Bước một: Xác minh danh tính

Bước này xác minh danh tính của doanh nhân. Các tài liệu cần thiết bao gồm:

  • Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp: hộ chiếu hoặc thẻ Căn cước công dân. Trong trường hợp ngôn ngữ trên giấy tờ tùy thân của bạn là một trong các ngôn ngữ sau: Amharic, Arabic, Armenian, Bengali, Burmese, Dari, Dhivehi, Farsi, Georgian, Hindi, Khmer (Campuchia) ), Kinyarwanda, Lào, Mông Cổ, Nepal, Sinhalese, Urdu, xin vui lòng sử dụng hộ chiếu quốc tế với thông tin có phiên âm theo bảng chữ cái Latinh
  • Bằng chứng xác minh địa chỉ: chẳng hạn như bảng sao kê ngân hàng, biên lai thanh toán hoặc hóa đơn điện nước. Các tài liệu này phải có tên của bạn, địa chỉ, ngày cấp và không cũ quá 3 tháng.

Bước hai: Thu thập thông tin về doanh nhân và các tài liệu hỗ trợ

Thông tin bắt buộc:

Thông tin chung: Số đăng ký, số VAT (nếu có), địa chỉ đăng ký, quốc gia đăng ký và thông tin liên hệ.

Thông tin người đại diện: Họ tên, ngày sinh, quốc tịch.

Cơ cấu sở hữu: Thông tin về bất kỳ cổ đông nào có thể nắm giữ trên 25% cổ phần công ty (UBO/chủ sở hữu cuối cùng) – phù hợp với các doanh nhân từ một số khu vực pháp lý, trong trường hợp không có cổ đông nào khác ngoài bạn, xin vui lòng điền thông tin về bạn với tư cách là một doanh nhân.

Các tài liệu bắt buộc:

Xác nhận đăng ký: Chẳng hạn như giấy chứng nhận thành lập, bản trích lục gần đây từ cơ quan đăng ký nhà nước, v.v. Không được quá 12 tháng.

Bằng chứng xác minh địa chỉ của Doanh nhân: Sao kê ngân hàng, biên lai thanh toán, sao kê tài khoản, hợp đồng cho thuê, hóa đơn điện nước, bản trích lục từ cơ quan đăng ký nhà nước/tài liệu tương đương khác từ cơ quan đăng ký nhà nước, giấy chứng nhận đương nhiệm hoặc các tài liệu tương tự khác của công ty.

Các yêu cầu về ngôn ngữ

Chúng tôi chấp nhận các tài liệu được viết bằng bảng chữ cái Latinh, cũng như bằng tiếng Ả Rập, tiếng Serbia, tiếng Ukraina, tiếng Nga và tiếng Nhật. Các tài liệu với bảng chữ cái Latinh sẽ được xử lý nhanh hơn. Nếu bạn gửi tài liệu bằng tiếng Ả Rập, tiếng Serbia, tiếng Ukraina, tiếng Nga hoặc tiếng Nhật, quá trình này có thể mất nhiều thời gian hơn. Nếu các tài liệu có bảng chữ cái khác, xin vui lòng cung cấp thêm bản dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Các thông tin hoặc tài liệu bổ sung có thể sẽ được yêu cầu nếu các tài liệu đã nộp không đầy đủ.

Pháp nhân (đăng ký công ty)

Nếu bạn muốn ký kết Hợp đồng Tài khoản FTMO và sau đó lập hóa đơn cho các khoản thanh toán của một pháp nhân (bạn phải là giám đốc và cổ đông của công ty liên quan), hãy chọn tùy chọn Công ty và bạn sẽ được yêu cầu cung cấp:

Các tài liệu chính thức hỗ trợ thông tin cơ bản về pháp nhân/doanh nhân:

1. Tài liệu xác nhận sự tồn tại hợp pháp của công ty, chẳng hạn như giấy chứng nhận thành lập/đăng ký, trích lục gần đây từ cơ quan nhà nước quản lý việc đăng ký công ty, giấy chứng nhận đương nhiệm, giấy chứng nhận tư cách tốt, biên bản ghi nhớ/điều khoản thành lập/hiệp hội/đăng ký hoặc các tài liệu tương tự khác .
2. Tài liệu cho phép xác định tất cả các Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (những người có hơn 25% cổ phần) của một công ty, chẳng hạn như sổ đăng ký cổ đông, tuyên bố thông tin, trích lục gần đây từ sổ đăng ký công ty, giấy chứng nhận đương nhiệm, bản ghi nhớ/điều khoản của thành lập/hiệp hội/đăng ký, thỏa thuận ủy thác hoặc các tài liệu tương tự khác. Xin lưu ý rằng bảng sao kê ngân hàng không được chấp nhận như là xác nhận về tình trạng của Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng.
3. Bằng chứng về địa chỉ, chẳng hạn như sao kê ngân hàng, hóa đơn, sao kê tài khoản, hợp đồng thuê, hóa đơn tiện ích, trích lục từ cơ quan đăng ký nhà nước/tài liệu tương đương khác từ cơ quan đăng ký nhà nước, giấy chứng nhận đương nhiệm hoặc các tài liệu công ty tương tự khác.

Các tài liệu được cung cấp không được cũ quá 12 tháng trước ngày nộp và chúng phải có giá trị cung cấp các bằng chứng để xác minh những điều sau:

1. Tên công ty
2. Số đăng ký của công ty
3. Hình thức pháp lý (loại hình) của công ty
4. Địa chỉ đăng ký của công ty
5. Ngày thành lập.

Nếu chúng tôi thấy tài liệu không đầy đủ, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin/tài liệu bổ sung.

Trong trường hợp pháp nhân có nhiều lớp công ty (tức là các công ty mẹ trung gian), các tài liệu liên quan xác nhận sự tồn tại hợp pháp của nó phải được cung cấp từ từng công ty cụ thể.

1. Thông tin về những người đại diện cho công ty có liên quan đến mối quan hệ hợp tác với FTMO (các nhà giao dịch FTMO).
2. Tài liệu xác minh danh tính hợp lệ – hộ chiếu hoặc thẻ Căn cước công dân. Trong trường hợp ngôn ngữ trên giấy tờ tùy thân của bạn là một trong các ngôn ngữ sau: Amharic, Arabic, Armenian, Bengali, Burmese, Dari, Dhivehi, Farsi, Georgian, Hindi, Khmer (Campuchia) ), Kinyarwanda, Lào, Mông Cổ, Nepal, Sinhalese, Urdu, xin vui lòng sử dụng hộ chiếu quốc tế với thông tin có phiên âm theo bảng chữ cái Latinh.
3. Ủy quyền cho phép hành động thay mặt công ty (không cần tải lên tài liệu ủy quyền đó trong trường hợp bạn là giám đốc công ty hoặc bất kỳ quan chức nào khác có quyền điều hành được ghi chép trong sổ đăng ký của cơ quan nhà nước tương ứng).

Lưu ý rằng, chúng tôi không ký hợp đồng với các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các quỹ tín thác, hay các công ty được sở hữu hoặc đồng sở hữu bởi các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các quỹ tín thác này.