Frequently Asked Questions

Bước 2 – Xác minh FTMO

Giai đoạn Xác minh FTMO là bước thứ hai và cũng là cuối cùng trong quy trình đánh giá của chúng tôi. Mục đích của giai đoạn này là để kiểm tra sự bền vững trong các giao dịch của bạn. Chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn có thể giao dịch một cách có hệ thống hoặc một cách chiến lược có lợi nhuận về lâu dài trong khi vẫn tuân thủ các quy tắc. Giai đoạn Xác minh FTMO có các mục tiêu giao dịch dễ dàng hơn nhiều so với giai đoạn Thử thách FTMO, bởi vì mục tiêu lợi nhuận giảm một nửa và giống như ở bước đầu tiên, thời gian để vượt qua các mục tiêu đều không có giới hạn.
Ngay khi bạn hoàn tất các mục tiêu giao dịch và các kết quả được chúng tôi kiểm tra xem xét thành công, bạn có thể hoàn thành Danh tính FTMO để ký hợp đồng cho Tài khoản FTMO của mình. Bạn sẽ trở thành nhà giao dịch FTMO mà không cần phải đợi lâu hơn nữa!
Bạn có thể xem các mục tiêu giao dịch tại đây.