CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA FTMO

01.  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA FTMO

Khi khách hàng (“bạn”, “của bạn” hoặc“khách hàng”) sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, dữ liệu cá nhân của họ sẽ được chúng tôi xử lý. Chính sách bảo mật này (“chính sách”) cung cấp cho bạn thông tin về cách dữ liệu của bạn được xử lý.

Trong chính sách bảo mật này, bạn sẽ tìm thấy thông tin liên quan đến những điều sau:

 1. Ai là người kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn và liên hệ với ai?
 2. Chúng tôi thu thập thông tin gì về bạn và làm cách nào để chúng tôi có được thông tin đó?
 3. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?
 4. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân đó như thế nào và chúng được bảo mật ra sao?
 5. Chúng tôi cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho ai?
 6. Chúng tôi có chuyển dữ liệu của bạn đến các quốc gia thứ ba và các tổ chức quốc tế không?
 7. Bạn có những quyền gì và bạn có thể thực hiện chúng như thế nào?
 1. AI LÀ NGƯỜI KIỂM SOÁT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN VÀ LIÊN HỆ VỚI AI?

Người kiểm soát dữ liệu cá nhân là FTMO Assess Global sro, có văn phòng đăng ký tại Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Prague 1, Cộng hòa Séc, mã số doanh nghiệp: 092 13 651, được đăng ký trong Sổ đăng ký thương mại do Tòa án thành phố lưu giữ tại Praha, tập tin số. C 332660 (sau đây được gọi là “chúng tôi”, “công ty của chúng tôi”, hoặc “người kiểm soát”).

Bạn có thể liên hệ với FTMO Evaluation Global s.r.o. tại Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Prague 1, hoặc tại [email protected] về bất kỳ câu hỏi nào và việc thực hiện các quyền liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 1. CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN GÌ VỀ BẠN VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ CHÚNG?

Trong phần này, bạn có thể đọc thông tin chung về dữ liệu cá nhân nào của bạn mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi thu thập dữ liệu đó. Thông tin chi tiết về các mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân được nêu trong phần 3 của chính sách này. Tất cả thông tin trên cơ sở chúng tôi có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng bạn hoặc liên quan đến bạn được coi là dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi thu thập hầu hết dữ liệu về bạn một cách trực tiếp khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Cụ thể là:

 1. Dữ liệu mà bạn tự cung cấp cho chúng tôi, đặc biệt là khi bạn đăng ký trên trang web, nhập thông tin vào tài khoản người dùng của bạn, đặt mua dịch vụ, tham gia vào các sự kiện và dự án của chúng tôi hoặc khi bạn giao tiếp với chúng tôi thông qua bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc mạng xã hội. Đó là các dữ liệu nhận dạng và liên hệ, cụ thể là tên, họ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, số bưu điện, ngày sinh, tên người dùng và mật khẩu, và mã số doanh nghiệp hoặc số đăng ký thuế, nếu bạn là doanh nhân; dữ liệu thanh toán, chẳng hạn như chi tiết về ngân hàng, và các dữ liệu khác, chẳng hạn như hồ sơ liên lạc giữa bạn và công ty của chúng tôi hoặc chi tiết của bất kỳ khiếu nại bảo hành nào.
 1. Dữ liệu mà chúng tôi tự động thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Đây là dữ liệu về thiết bị của bạn (chẳng hạn như địa chỉ IP, loại thiết bị, hệ điều hành, trình duyệt được sử dụng, nhà cung cấp kết nối); dữ liệu sử dụng trang web (chẳng hạn như ngày, giờ và thời lượng truy cập, quốc gia mà bạn truy cập trang web, lịch sử duyệt trang web), và dữ liệu về việc sử dụng các dịch vụ (chẳng hạn như thông tin đăng nhập và đăng xuất, cài đặt tài khoản của bạn, giá trị của vốn hư cấu của bạn, đơn vị tiền tệ trong tài khoản, chiến lược kinh doanh của bạn).

Một số dữ liệu về bạn được cung cấp cho chúng tôi bởi các bên thứ ba, chẳng hạn như các nhà cung cấp nền tảng giao dịch mà bạn chọn để sử dụng dịch vụ của chúng tôi và các nhà khai thác mạng xã hội nếu bạn quyết định liên kết các tài khoản mạng xã hội của mình với một tài khoản trên trang web. Điều nay bao gồm:

 1. Dữ liệu về các giao dịch mô phỏng bạn đã hoàn thành (chẳng hạn như loại công cụ tài chính, thời điểm mở và đóng giao dịch, số tiền đầu tư, lãi và lỗ) và dữ liệu từ các mạng xã hội (tên người dùng, ảnh hồ sơ, địa chỉ e-mail được liên kết với tài khoản trên mạng xã hội). Để biết thông tin về cách dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý bởi các nhà cung cấp nền tảng giao dịch và nhà khai thác mạng xã hội cho mục đích riêng của họ, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của các bên đó.
 1. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

 • Đăng ký và tài khoản người dùng

Để sử dụng các dịch vụ, bạn phải đăng ký trên trang web và tạo tài khoản của mình, và vì mục đích này, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Dữ liệu cá nhân: dữ liệu định dạng và liên lạc; chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu của bạn liên quan đến cài đặt tài khoản người dùng của bạn.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý: Việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng và việc cung cấp các dữ liệu cá nhân này là bắt buộc, vì chúng tôi không thể đăng ký tài khoản người dùng của bạn mà không có chúng.

 • Điều khoản của dịch vụ và việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng giữa chúng tôi và khách hàng

Để có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi, cụ thể là cung cấp cho bạn quyền truy cập, các công cụ và hỗ trợ có liên quan và để thực hiện các giao dịch, chúng tôi cần xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Vì mục đích này, những điều sau đây sẽ được áp dụng:

Dữ liệu cá nhân: Dữ liệu định dạng và liên lạc và, trong trường hợp dịch vụ trả phí, kể cả dữ liệu thanh toán, dữ liệu về việc sử dụng dịch vụ, dữ liệu về các giao dịch mô phỏng và trong trường hợp bạn quyết định liên kết tài khoản mạng xã hội của mình với tài khoản trên trang web, và dữ liệu từ mạng xã hội.

Căn cứ pháp lý để xử lý: Việc xử lý là cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng trên cơ sở chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình hoặc trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Sau khi chúng tôi ngừng cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân trong một khoảng thời gian giới hạn. Việc xử lý như vậy là cần thiết cho các mục đích thực hiện và bảo vệ các quyền của chúng tôi dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

 • Truyền thông tiếp thị về các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi hoặc về các sự kiện mà chúng tôi tham gia

Nếu bạn là khách hàng hiện tại hoặc trước đây của chúng tôi, đôi khi chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông tin tiếp thị liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn các thông tin liên lạc thương mại trong phạm vi mà bạn đồng ý cho chúng tôi. Mỗi e-mail được gửi đi sẽ được đánh dấu là liên lạc công việc và mỗi email sẽ chứa một liên kết mà bạn có thể dễ dàng sử dụng để hủy đăng ký nhận thông tin thương mại. Vì mục đích này, những điều sau đây sẽ được áp dụng:

Dữ liệu cá nhân: Dữ liệu định dạng và liên lạc.

Cơ sở pháp lý để xử lý: Nếu chúng tôi đã cung cấp cho bạn các dịch vụ của mình, chúng tôi có thể thỉnh thoảng gửi cho bạn các thông tin tiếp thị dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là giữ liên lạc với khách hàng của chúng tôi. Nếu bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn cho mục đích tiếp thị, thì chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn trên cơ sở đó.

 • Hỗ trợ khách hàng và giao tiếp

Nếu bạn sử dụng dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Đối với mục đích này, những điều sau đây sẽ được áp dụng:

Dữ liệu cá nhân: Dữ liệu định dạng, dữ liệu liên lạc, các dữ liệu khác và dữ liệu từ mạng xã hội, nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua mạng xã hội.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý: Việc xử lý dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là duy trì sự hài lòng của khách hàng và hỗ trợ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 • Cải thiện các dịch vụ

Nếu bạn sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để phát triển, thử nghiệm và nâng cao các dịch vụ cũng như cải thiện tính bảo mật của chúng. Vì mục đích này, những điều sau đây sẽ được áp dụng:

Dữ liệu cá nhân: Dữ liệu định dạng, dữ liệu liên lạc, dữ liệu về thiết bị của bạn, dữ liệu sử dụng trang web, dữ liệu về việc sử dụng các dịch vụ và dữ liệu về các giao dịch được mô phỏng.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý: Việc xử lý dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là trong việc cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

 • Phân tích

Để có được thông tin về cách sử dụng trang web và các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi phân tích hành vi của khách hàng. Vì mục đích này, những điều sau đây sẽ được áp dụng:

Dữ liệu cá nhân: Dữ liệu định dạng, dữ liệu liên lạc, dữ liệu thanh toán, dữ liệu về thiết bị của bạn, dữ liệu sử dụng trang web, dữ liệu về việc sử dụng các dịch vụ và dữ liệu về các giao dịch được mô phỏng.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý: Việc xử lý dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là xác định hành vi của khách hàng và ước tính các sở thích của khách hàng..

 1. CHÚNG TÔI LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐÓ NHƯ THẾ NÀO VÀ CHÚNG ĐƯỢC BẢO MẬT RA SAO?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong cơ sở dữ liệu được mã hóa trên máy tính và các thiết bị khác. Để đảm bảo việc phòng ngừa các truy cập trái phép hoặc thay đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy dữ liệu mà chúng tôi thu thập và xử lý, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp có tính tổ chức và kỹ thuật cao để bảo mật chúng một cách nghiêm ngặt.

 1. CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

Dữ liệu cá nhân được xử lý trong phạm vi cần thiết để thực hiện các mục đích được mô tả ở trên và trong thời gian cần thiết để đạt được các mục đích đó hoặc trong một khoảng thời gian do luật pháp quy định trực tiếp. Sau đó, dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa hoặc ẩn danh. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân trong những khoảng thời gian sau:

 1. vì mục đích thực hiện hợp đồng và thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, bao gồm mọi khiếu nại, giải quyết khiếu nại về thiệt hại hoặc kiện tụng liên quan, dữ liệu cá nhân được xử lý trong một khoảng thời gian cần thiết, nhưng không quá 10 năm từ khi chấm dứt hợp đồng cuối cùng;
 2. cho mục đích gửi thông tin liên lạc thương mại mà không có sự đồng ý của bạn, dữ liệu cá nhân được xử lý trong tối đa 5 năm kể từ ngày hết hạn hợp đồng cuối cùng giữa chúng tôi hoặc cho đến khi bạn đưa ra phản đối hoặc hủy đăng ký nhận thông tin liên lạc kinh doanh;
 3. với mục đích nâng cao dịch vụ của mình, chúng tôi thường xử lý dữ liệu cá nhân trong thời gian tối đa là 6 tháng;
 4. để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của mình, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian do các quy định pháp luật liên quan quy định (ví dụ: theo quy định về thuế trong khoảng thời gian 10 năm kể từ khi ban hành các tài liệu liên quan cho đơn đặt hàng của bạn);
 5. nếu bạn đã đồng ý, trong khoảng thời gian được nêu cụ thể trong sự đồng ý đó.
 1. CHIA SẺ VÀ CHUYỂN DỮ LIỆU ĐẾN CÁC QUỐC GIA THỨ BA

Chúng tôi cung cấp dữ liệu của bạn hoặc chuyển chúng cho những người giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình, cụ thể là những người sau:

 1. Nhà cung cấp nền tảng giao dịch, để cho phép bạn thực hiện các giao dịch mô phỏng..
 2. Các bên thứ ba khác giúp chúng tôi điều hành trang web và cung cấp dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như các công ty khác trong nhóm của chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và đám mây, nhà điều hành hệ thống thanh toán và tổ chức tài chính, nhà cung cấp công cụ và dịch vụ hỗ trợ khách hàng, công ty CNTT và quản trị viên hệ thống, tiếp thị và các cơ quan truyền thông, nhà tư vấn và nhà cung cấp dịch vụ bưu chính);

Ngoài ra, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu của bạn cho những người mà bạn đồng ý cho họ, cũng như trong các trường hợp mà chúng tôi có nghĩa vụ theo luật hoặc theo phán quyết hoặc bất kỳ quyết định ràng buộc pháp lý nào khác. Mỗi pháp nhân như vậy mà dữ liệu cá nhân được chuyển giao theo hợp đồng có nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật và xử lý dữ liệu độc quyền theo hướng dẫn của chúng tôi.

Một số bên thứ ba nào đó thu thập dữ liệu cá nhân cho các mục đích riêng của họ với tư cách là người kiểm soát. Trong trường hợp này, các quy tắc riêng của họ để xử lý dữ liệu cá nhân sẽ được áp dụng.

 1. CÁC QUYỀN LỢI CỦA BẠN

Bạn có thể sử dụng tất cả các quyền của mình được đề cập bên dưới, bao gồm quyền xóa dữ liệu cá nhân và rút lại sự đồng ý của bạn, bằng cách gửi yêu cầu cho chúng tôi qua email tại [email protected]. Ngoài ra bạn còn có thể sử dụng thông tin liên hệ của chúng tôi trong phần 1 của Chính sách bảo mật này. Để giúp cho chúng tôi có thể thực hiện tốt yêu cầu của bạn, xin vui lòng nêu rõ nội dung bạn đang muốn yêu cầu (ví dụ: xác định danh tính bản thân, nêu rõ quyền bạn muốn sử dụng, các hành động bạn muốn chúng tôi thực hiện, thông tin về dữ liệu cá nhân bạn muốn xóa, v.v.).

Liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, bạn có các quyền sau:

 • Quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi gửi cho bạn xác nhận về việc dữ liệu cá nhân của bạn có đang được xử lý hay không. Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm chi tiết về quá trình xử lý. Nếu bạn yêu cầu, chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn bản sao dữ liệu cá nhân đã được xử lý. Xin lưu ý rằng bản sao đầu tiên là miễn phí, nhưng các bản sao sau đó sẽ được cung cấp với một khoản phí nhỏ.

 • Quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn không chính xác, bạn có thể thông báo cho chúng tôi về sự việc này và chúng tôi sẽ cố gắng chỉnh sửa dữ liệu cá nhân không chính xác sớm nhất có thể. Nếu bạn đăng ký trên Trang web, bạn sẽ có thể tự mình chỉnh sửa và sửa đổi dữ liệu cá nhân của mình bằng cách chỉnh sửa tài khoản người dùng của bạn.

 • Quyền xóa dữ liệu cá nhân (“quyền được quên”)

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn sớm như có thể trong các trường hợp sau:

 • Nếu dữ liệu liên quan đến các mục đích mà chúng tôi đã thu thập hoặc xử lý chúng không còn cần thiết;
 • Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý chúng và đồng thời, sẽ không có cơ sở pháp lý nào cho việc xử lý chúng (điều này chỉ áp dụng trong trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân trên cơ sở bạn đồng ý);
 • Nếu bạn phản đối và không có lý do chính đáng cho việc xử lý, hoặc nếu bạn phản đối việc xử lý vì mục đích tiếp thị trực tiếp; hoặc là
 • Nếu dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý một cách bất hợp pháp.

Chúng tôi sẽ không thể thực hiện yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân nếu việc xử lý chúng là cần thiết để thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin, để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào của chúng tôi, để thực hiện một nhiệm vụ được thực hiện cho lợi ích công cộng, cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu sách hợp pháp của chúng tôi hoặc vì các lý do khác được pháp luật quy định.

 • Quyền hạn chế xử lý

Trong các trường hợp được nêu trong điều 18 của GDRP, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian nhất định.

 • Quyền đối với việc lưu chuyển dữ liệu và cung cấp dữ liệu ở định dạng máy có thể đọc được

Trong trường hợp của xử lý tự động dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc việc thực hiện hợp đồng, bạn có quyền nhận dữ liệu ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và có thể đọc được bằng máy và được chúng tôi truyền chúng đến một bộ điều khiển dữ liệu cá nhân khác.

 • Quyền phản đối

Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bạn có quyền phản đối việc xử lý như vậy. Nếu bạn đưa ra phản đối, chúng tôi sẽ không thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi không chứng minh được các cơ sở hợp pháp thuyết phục cho việc xử lý. Điều mà ảnh hưởng đến các lợi ích hoặc quyền và tự do của bạn, cũng như đến các sự thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của chúng tôi.

Trong trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chấm dứt việc xử lý ngay sau khi nhận được phản đối. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ không thể gửi cho bạn các ưu đãi về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi nữa.

 • Quyền rút lại sự đồng ý

Nếu quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý được đưa ra trước khi rút lại.

 • Quyền không trở thành đối tượng của việc ra quyết định tự động

Ngoại trừ trường hợp cần xử lý để tham gia hoặc thực hiện hợp đồng, khi điều này được luật hiện hành cho phép hoặc dựa trên sự đồng ý rõ ràng của bạn, bạn có quyền không phải là đối tượng của bất kỳ quyết định nào cái mà chỉ dựa trên việc xử lý tự động, bao gồm việc lập hồ sơ, tạo ra các ảnh hưởng pháp lý liên quan đến bạn hoặc các ảnh hưởng tương tự đến bạn ở một mức độ đáng kể.

 • Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát

Nếu bạn cho rằng việc chúng tôi đang xử lý dữ liệu của bạn vi phạm các quy định pháp luật liên quan, bạn có thể khiếu nại với cơ quan giám sát có liên quan. Dựa trên văn phòng đã đăng ký của chúng tôi, cơ quan giám sát liên quan của chúng tôi là Văn phòng bảo vệ dữ liệu cá nhân có địa chỉ tại Pplk. Sochora 27, Prague 7, mã bưu điện 170 00, Cộng hòa Séc, hoặc gửi email đến [email protected]. Thông tin thêm về văn phòng có thể được tìm thấy trên trang web sau: https://www.uoou.cz/en/.

 1. CÁC ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Chúng tôi có thể đơn phương thay đổi chính sách này, nhưng chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy khi cần thiết và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về sự thay đổi đó. Bạn có thể tìm thấy phiên bản cập nhật của chính sách này trong mục Dành cho khách hàng của mình.