Imprint


FTMO s.r.o.
Mã số doanh nghiệp: 031 36 752
Purkyňova 2121/3, 110 00, Praha, Cộng hòa Séc
Được đăng ký trong Sổ đăng ký Thương mại do Tòa án thành phố Praha lưu giữ, Phần C, Phụ trang số 227963
Đại diện được ủy quyền: Otakar Šuffner và Marek Vašíček
Mã số thuế GTGT: CZ699005540

FTMO Evaluation Global s.r.o.
Mã số doanh nghiệp: 092 13 651
Purkyňova 2121/3, 110 00, Praha, Cộng hòa Séc
Được đăng ký trong Sổ đăng ký thương mại do Tòa án thành phố Praha lưu giữ, Phần C, Phụ trang số 332660
Đại diện được ủy quyền: Otakar Šuffner và Marek Vašíček
Mã số thuế GTGT: CZ699005540

FTMO Trading Global s.r.o.
Mã số doanh nghiệp: 094 18 415
Purkyňova 2121/3, 110 00, Praha, Cộng hòa Séc
Được đăng ký trong Sổ đăng ký thương mại do Tòa án thành phố Praha lưu giữ, Phần C, Phụ trang số 335283
Đại diện được ủy quyền: Otakar Šuffner và Marek Vašíček
Mã số thuế GTGT: CZ699005540

Các câu hỏi và tư vấn pháp luật:

Nếu bạn có các câu hỏi về dịch vụ của chúng tôi hoặc các thắc mắc pháp lý , xin vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi.