Frequently Asked Questions

Tôi có bị đánh thuế thu nhập không?

Xin lưu ý rằng bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về việc thanh toán bất kỳ các loại thuế, phí hoặc lệ phí áp dụng cho bạn liên quan đến Hợp đồng Tài khoản FTMO theo các luật và quy định hiện hành. FTMO không thể hoặc không được phép cung cấp bất kỳ lời khuyên hoặc hướng dẫn nào về thuế.