Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi có thể thay đổi nền tảng của mình trong quá trình đánh giá không?

Có, nếu bạn không hài lòng với nền tảng giao dịch hiện tại mà bạn chọn, bạn có thể thay đổi nền tảng đó sau khi hoàn thành từng giai đoạn của Quy trình đánh giá. Do đó, việc thay đổi có thể được thực hiện sau khi kết thúc Thử thách FTMO hoặc Xác minh FTMO hoặc sau mỗi chu kỳ thanh toán lợi nhuận từ Tài khoản FTMO.

Để thay đổi nền tảng giao dịch, hãy truy cập vào ứng dụng Account MetriX và nhấp vào nút “Sửa đổi” ở phần trên của nó.

Việc thay đổi nền tảng sẽ không được thực thi đối với các Bản dùng thử miễn phí và nếu bạn đang trong quá trình giao dịch.