Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi có thể thay đổi nền tảng của mình trong quá trình đánh giá không?

Có, nếu bạn không hài lòng với nền tảng giao dịch hiện tại mà bạn chọn, bạn có thể yêu cầu thay đổi nền tảng sau khi bạn hoàn thành từng vòng của quá trình đánh giá. Do đó, bạn có thể yêu cầu thay đổi nền tảng sau Thử thách FTMO hoặc Xác minh FTMO hoặc sau mỗi chu kỳ thanh toán trên Tài khoản FTMO.

Việc thay đổi nền tảng sẽ không được thực thi nếu bạn đang trong quá trình giao dịch.