Các Câu Hỏi Thường Gặp

Làm thế nào để tôi đủ điều kiện đạt được cấp độ Supreme?

Để đủ điều kiện cho cấp độ Supreme:

  • Bạn không được phép có Tài khoản FTMO thất bại trong vòng 4 tháng qua
  • Bạn phải có một Tài khoản FTMO $400K đang hoạt động (có thể được hợp nhất từ hai Tài khoản FTMO $200K hoặc Tài khoản FTMO $400K được mua tại cấp độ Prime)
  • Bạn phải hoạt động tại cấp độ Prime trong ít nhất 3 tháng và phải có 3 khoản thanh toán được xử lý với tỷ suất lợi nhuận trước khi phân chia của mỗi khoản ít nhất là 4% (không bắt buộc phải là 3 khoản thanh toán liên tiếp)