Mất bao lâu để trở thành nhà giao dịch FTMO?

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Mất bao lâu để trở thành nhà giao dịch FTMO?

Yêu cầu tối thiểu để vượt qua vòng Thử thách FTMO là giao dịch trong ít nhất 10 ngày (không cần liên tục).

Yêu cầu tối thiểu để vượt qua vòng Xác minh FTMO cũng là giao dịch trong ít nhất 10 ngày (không cần liên tục).

Do đó bạn không cần phải đợi cho đến khi toàn bộ thời gian 90 ngày của quy trình đánh giá kết thúc. Bạn sẽ được cấp vốn ngay sau 20 ngày giao dịch nếu trong khoảng thời gian đó bạn hoàn thành hết tất cả các mục tiêu giao dịch của hai vòng đánh giá kết quả kể trên.