Các Câu Hỏi Thường Gặp

Mất bao lâu để trở thành nhà giao dịch FTMO?

Yêu cầu tối thiểu để vượt qua vòng Thử thách FTMO là giao dịch trong ít nhất 4 ngày (không cần liên tục).

Yêu cầu tối thiểu để vượt qua vòng Xác minh FTMO cũng là giao dịch trong ít nhất 4 ngày (không cần liên tục).

Bạn sẽ được cấp vốn ngay sau 8 ngày giao dịch nếu trong khoảng thời gian đó bạn hoàn thành hết tất cả 4 mục tiêu giao dịch của hai vòng thi kể trên và các kết quả giao dịch của bạn được kiểm tra xem xét thành công.