Các Câu Hỏi Thường Gặp

Chương trình Premium có tương thích với Kế hoạch nâng cấp vốn không?

Có, chương trình Premium và Kế hoạch nâng cấp vốn là hai chương trình khác nhau và độc lập. Do đó, có thể đồng thời hưởng lợi từ cả hai chương trình.