Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi có thể hợp nhất bốn Tài khoản FTMO $100k vào một Tài khoản FTMO $400k để đăng ký cấp bậc Supreme được không?

Không, để đăng ký cấp bậc Supreme, Tài khoản FTMO $400k chỉ được hợp nhất từ hai Tài khoản FTMO $200k hoặc một Tài khoản FTMO $400k duy nhất. Ngoài ra, xin lưu ý rằng Tài khoản FTMO $400k được hợp nhất/duy nhất này trước đó phải tồn tại ở cấp bậc Prime để đủ điều kiện cho cấp bậc Supreme. Trong trường hợp bạn quyết định hợp nhất một Tài khoản Prime và một Tài khoản không phải Prime, tiến độ hiện tại của các điều kiện dành cho cấp bậc Supreme sẽ được đặt lại.