Các Câu Hỏi Thường Gặp

Các lợi ích của cấp độ Prime là gì?

Với cấp độ Prime, bạn có thể được hưởng các lợi ích sau:

  • 1x Thử thách FTMO miễn phí có cùng quy mô như Tài khoản FTMO đã được phê duyệt
  • Phân bổ vốn tối đa được mở rộng lên $600K (hoặc số tiền tương đương với loại tiền tệ khác)
  • Mở khóa sản phẩm Thử thách FTMO $400K hoặc số tiền tương đương với các loại tiền tệ khác (có thể áp dụng giảm giá 10%)
  • Tỷ lệ chia lợi nhuận được nâng cấp lên 90%
  • Giảm giá 10% cho tất cả các lần mua hàng mới
  • Tiền thưởng 5% từ số tiền tái đầu tư vào Tài khoản FTMO kế tiếp (có thể rút sau 30 ngày)
  • Giảm giá 15% với E-shop của chúng tôi