Các Câu Hỏi Thường Gặp

Bước 1 – Thử thách FTMO

Thử thách FTMO là bước đầu tiên trong Quy trình đánh giá của chúng tôi. Trước khi bạn có thể nhận được Tài khoản FTMO, chúng tôi cần chắc chắn rằng bạn có thể giao dịch một cách có trách nhiệm và quản lý tốt rủi ro. Bởi vì trong tương lai, khi giao dịch với tài khoản của chúng tôi trên các thị trường tài chính thực, chúng tôi có thể sử dụng các giao dịch mô phỏng của bạn được thực hiện thông qua Tài khoản FTMO. Giai đoạn Thử thách FTMO có các quy tắc hợp lý, trong đó mục tiêu lợi nhuận cân bằng với mức sụt giảm vốn mà chúng tôi cho phép bạn thực hiện. Chúng tôi gọi những quy tắc này là các Mục tiêu giao dịch.

Lưu ý rằng thời gian để vượt qua các mục tiêu giao dịch của Thử thách FTMO là vô hạn. Ngay sau khi chúng được hoàn thành và các kết quả được chúng tôi kiểm tra xem xét thành công, bạn có thể bước vào vòng kế tiếp Xác minh FTMO. Thời gian tối thiểu để hoàn thành Thử thách FTMO là 4 ngày giao dịch.

Sau đây là các Mục tiêu giao dịch.