Frequently Asked Questions

Làm thế nào để tôi đủ điều kiện đạt được cấp độ Prime?

Để đủ điều kiện cho cấp độ Prime:

  • Bạn không được phép có Tài khoản FTMO thất bại trong vòng 4 tháng qua
  • Bạn không được có Tài khoản FTMO với chế độ Rủi ro cao (Aggressive risk mode)
  • Bạn phải có ít nhất 4 khoản thanh toán được xử lý từ một đơn hàng, mỗi khoản phải có lợi nhuận ít nhất 4% trước khi được phân chia (không cần thiết phải liên tiếp)

Xin lưu ý rằng, các điều kiện tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các Tài khoản FTMO có hợp đồng được ký trước năm 2023.