Frequently Asked Questions

Tôi có thể có bao nhiêu tài khoản?

Chúng tôi không đặt ra bất kỳ giới hạn nào về số lượng tài khoản mà bạn có thể có trong các giai đoạn Thử thách FTMO và Xác minh FTMO. Tuy nhiên, khi bạn trở thành Nhà giao dịch FTMO, chúng tôi có giới hạn phân bổ vốn tối đa là 400.000 USD (trước khi được nâng cấp vốn) cho mỗi Nhà giao dịch FTMO hoặc chiến lược, tại bất kỳ thời điểm nào.

Các mức giới hạn tương đương được áp dụng cho các loại tiền tệ khác ví dụ: 320,000 Euro; 280,000 bảng Anh, 480,000 đô la Canada, 520,000 đô la Úc, 320,000 franc Thụy Sỹ hoặc 8,000,000 Korun Séc. Các giới hạn này được đưa ra nhằm mục đích giảm thiểu cũng như đa dạng hóa rủi ro.

Xin lưu ý không được phép lập nhiều tài khoản thông qua các đăng ký khác nhau. Nếu chúng tôi phát hiện các chiến lược giao dịch giống hệt nhau thông qua nhiều tài khoản khác nhau và tổng số vốn của các Tài khoản FTMO đang hoạt động này vượt quá số tiền 400.000 USD, chúng tôi có quyền đình chỉ các tài khoản đó theo hợp đồng.

Nếu bạn muốn gộp các Tài khoản FTMO của mình thành một Tài khoản FTMO chính, chúng tôi có thể làm theo yêu cầu của bạn. Tuy nhiên để được hợp nhất, các Tài khoản FTMO này phải ở trong trạng thái chưa được sử dụng cho giao dịch (số dư tài khoản ban đầu còn nguyên vẹn) và đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Tài khoản FTMO sau khi kết thúc kỳ phân chia lợi nhuận không được phép thua lỗ.
2. Không có lợi nhuận chưa được phân chia
3. Tất cả các tài khoản sẽ được hợp nhất phải có cùng một chế độ rủi ro.
4. Tất cả các tài khoản sẽ được hợp nhất phải có cùng một loại tiền tệ.

Tài khoản FTMO sau khi được hợp nhất sẽ có một giá trị số dư được cộng gộp và các giới hạn lỗ tương ứng (Lỗ tối đa hàng ngày 5% / Lỗ tối đa 10%). Nếu muốn gộp các lợi nhuận của mình, bạn không cần phải rút chúng trước khi hợp nhất các tài khoản này.