Frequently Asked Questions

Có điều gì khiến tôi không đủ điều kiện tham gia chương trình Premium không?

Ngoài các yêu cầu và điều kiện tiêu chuẩn, bạn không được có bất kỳ xung đột lợi ích nào trong quá khứ hoặc hiện tại với FTMO hoặc tham gia vào các Hành vi giao dịch bị cấm đã được quy định trong phần các Điều khoản & Điều kiện (mục 5.4).