Các Câu Hỏi Thường Gặp

Nhà giao dịch FTMO

Khi bạn trở thành nhà giao dịch FTMO, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng giao dịch cũng như kỹ năng quản lý rủi ro của bạn. Do đó, FTMO luôn cung cấp những điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà giao dịch.
Để đảm bảo cho bạn không bị ảnh hưởng bởi những áp lực, FTMO đã loại bỏ hoàn toàn yêu cầu về lợi nhuận mục tiêu để giúp bạn có thể giao dịch thoải mái và không có bất cứ lo lắng gì. Chúng tôi chỉ yêu cầu bạn tôn trọng các quy tắc sụt giảm vốn(Mức lỗ tối đa hàng ngày and Mức lỗ tối đa), đó là những quy tắc quan trọng nhất đối với chúng tôi.

Xin lưu ý rằng Tài khoản FTMO là tài khoản demo với số vốn ảo được kết nối với tài khoản giao dịch trực tiếp bằng vốn thực (Live account) của công ty FTMO chúng tôi.

Sau đây là các
mục tiêu giao dịch cho nhà giao dịch FTMO:

Đơn vị tiền tệ:
Mức độ rủi ro:
Phân bổ vốn tối đa $400,000
Số ngày giao dịch tối thiểu
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày$20,000
Mức Lỗ Tối Đa$40,000
Phân chia lợi nhuậnlên tới 90%
Số Dư Tài Khoản $200,000
Số ngày giao dịch tối thiểu
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày$10,000
Mức Lỗ Tối Đa$20,000
Phân chia lợi nhuậnlên tới 90%
Số Dư Tài Khoản $100,000
Số ngày giao dịch tối thiểu
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày$5,000
Mức Lỗ Tối Đa$10,000
Phân chia lợi nhuậnlên tới 90%
Số Dư Tài Khoản $50,000
Số ngày giao dịch tối thiểu
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày$2,500
Mức Lỗ Tối Đa$5,000
Phân chia lợi nhuậnlên tới 90%
Số Dư Tài Khoản $25,000
Số ngày giao dịch tối thiểu
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày$1,250
Mức Lỗ Tối Đa$2,500
Phân chia lợi nhuậnlên tới 90%
Số Dư Tài Khoản $10,000
Số ngày giao dịch tối thiểu
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày$500
Mức Lỗ Tối Đa$1,000
Phân chia lợi nhuậnlên tới 90%