Các Câu Hỏi Thường Gặp

Nhà giao dịch FTMO

Khi bạn trở thành nhà giao dịch FTMO, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng giao dịch cũng như kỹ năng quản lý rủi ro của bạn. Do đó, FTMO sẽ cung cấp cho bạn các điều kiện giao dịch được xếp hạng hàng đầu trong ngành.

Để giúp cho bạn không bị ảnh hưởng bởi những áp lực, FTMO đã loại bỏ hoàn toàn yêu cầu về lợi nhuận mục tiêu để bạn có thể giao dịch thoải mái và không có bất cứ lo lắng gì. Chúng tôi chỉ yêu cầu bạn tôn trọng các quy tắc sụt giảm vốn (Mức lỗ tối đa hàng ngàyMức lỗ tối đa), đó là những quy tắc quan trọng nhất đối với chúng tôi. Chúng cũng là những nguyên tắc cơ bản của giao dịch và chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu về các giao dịch mô phỏng của bạn để thực hiện giao dịch của riêng chúng tôi trên các thị trường tài chính thực.

Sau đây là các
mục tiêu giao dịch cho nhà giao dịch FTMO:

Đơn vị tiền tệ:
Mức độ rủi ro:
Phân bổ vốn tối đa $400,000
Số ngày giao dịch tối thiểu
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày$20,000
Mức Lỗ Tối Đa$40,000
Phân chia lợi nhuậnlên tới 90%
Số Dư Tài Khoản $200,000
Số ngày giao dịch tối thiểu
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày$10,000
Mức Lỗ Tối Đa$20,000
Phân chia lợi nhuậnlên tới 90%
Số Dư Tài Khoản $100,000
Số ngày giao dịch tối thiểu
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày$5,000
Mức Lỗ Tối Đa$10,000
Phân chia lợi nhuậnlên tới 90%
Số Dư Tài Khoản $50,000
Số ngày giao dịch tối thiểu
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày$2,500
Mức Lỗ Tối Đa$5,000
Phân chia lợi nhuậnlên tới 90%
Số Dư Tài Khoản $25,000
Số ngày giao dịch tối thiểu
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày$1,250
Mức Lỗ Tối Đa$2,500
Phân chia lợi nhuậnlên tới 90%
Số Dư Tài Khoản $10,000
Số ngày giao dịch tối thiểu
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày$500
Mức Lỗ Tối Đa$1,000
Phân chia lợi nhuậnlên tới 90%