Các Câu Hỏi Thường Gặp

Có yêu cầu cụ thể nào về quy mô của tài khoản khi đăng ký cấp bậc Prime không?

Không, tất cả các loại quy mô tài khoản đều có thể được áp dụng cho cấp bậc Prime nếu đáp ứng các điều kiện, ngoại trừ các tài khoản có chế độ Rủi ro cao (Aggressive risk mode).