How can I add a new broker server on my MT4? - FTMO

How can I add a new broker server on my MT4?

Sometimes, traders are not able to find their servers on their Metatrader 4 in their PC/Mac. That is because they are using the universal Metatrader application or they are using another broker's MT4 platform. However, you can always add another broker's server on the existing server list. To do that:

   

  1. On your MT4, click File.
  2. Select Open an Account.
  3. Click Add new broker...... and type in the name of your broker or broker server.
  4. Select Scan.
  5. Select your server on the list.
  6. Click Next.

7. Select Existing trade account.

8. Enter your login credentials.

9. Click Finish

Về FTMO

FTMO đã phát triển một quy trình đánh giá gồm 2 bước để tìm kiếm các nhà giao dịch tài năng. Sau khi vượt qua thành công quy trình này bạn sẽ được quản lý một Tài khoản FTMO với số vốn tài trợ lên tới $200,000. Quy trình đánh giá đó hoạt động như thế nào?