Where can I find my logs on my MT4/MT5? - FTMO

Where can I find my logs on my MT4/MT5?

1. Open your MT4 or MT5.

2. Click File.

3. Select the Open data folder.

4. Select logs.

 

 

Về FTMO

FTMO đã phát triển một quy trình đánh giá gồm 2 bước để tìm kiếm các nhà giao dịch tài năng. Sau khi vượt qua thành công quy trình này bạn sẽ được quản lý một Tài khoản FTMO với số vốn tài trợ lên tới $200,000. Quy trình đánh giá đó hoạt động như thế nào?