Where can I find my login credentials and how can I access my Account Metrix? - FTMO

Where can I find my login credentials and how can I access my Account Metrix?

1. Log in to your Client Area.

       

     2. Click on Show beside your login number.

3. You should find the complete details of your login credentials.

NOTE: You can use the copy button to automatically copy your login credentials to your clipboard and paste them on your trading platform.

4. To access your Account Metrix, click on your login number.

Về FTMO

FTMO đã phát triển một quy trình đánh giá gồm 2 bước để tìm kiếm các nhà giao dịch tài năng. Sau khi vượt qua thành công quy trình này bạn sẽ được quản lý một Tài khoản FTMO với số vốn tài trợ lên tới $200,000. Quy trình đánh giá đó hoạt động như thế nào?