Kann ich während der Evaluierung meine Plattform oder den Broker wechseln? - FTMO

Kann ich während der Evaluierung meine Plattform oder den Broker wechseln?

Ja, wenn Sie mit Ihrem aktuellen Broker oder Plattform nicht zufrieden sind, können Sie um eine Broker/Plattform Änderug ansuchen nachdem Sie eine Etappe abgeschlossen haben. Das heisst, Sie können um eine Änderung nach der Herausforderung oder Verifizierung oder nach jedem Auszahlungzyklus auf dem FTMO Konto ansuchen.

Änderung von Broker, Konto Type oder Plattform ist nicht möglich während Ihres Trading Fortgangs.

Về FTMO

FTMO đã phát triển một quy trình đánh giá gồm 2 bước để tìm kiếm các nhà giao dịch tài năng. Sau khi vượt qua thành công quy trình này bạn sẽ được quản lý một Tài khoản FTMO với số vốn tài trợ lên tới $200,000. Quy trình đánh giá đó hoạt động như thế nào?