I can't place a trade on my FreeTrial. What should I do? - FTMO

I can't place a trade on my FreeTrial. What should I do?

Please make sure that you are trading the instruments with the suffix _ecn (E.g. Eursud_ecn). To show all tradeable instruments, please do as follows:

1. In your MT4, open Market Watch (Ctrl+M)

2. In Market Watch, right-click and choose: "Show all"

3. All offered instruments will now be displayed in Market Watch.

  • If you are using the MT4 mobile app (iOS or Android), simply use the plus (+) symbol to add the active “_ecn” instruments.

 

 

Về FTMO

FTMO đã phát triển một quy trình đánh giá gồm 2 bước để tìm kiếm các nhà giao dịch tài năng. Sau khi vượt qua thành công quy trình này bạn sẽ được quản lý một Tài khoản FTMO với số vốn tài trợ lên tới $200,000. Quy trình đánh giá đó hoạt động như thế nào?