How do I delete my account? - FTMO

How do I delete my account?

It is not possible to delete accounts as all accounts are needed to be kept on our record for future references. However, traders may hide the accounts they don't wish to see in their Client Area.

  1. Log in to your Client Area
  2. Click on the Hide account button under Actions.

Về FTMO

FTMO đã phát triển một quy trình đánh giá gồm 2 bước để tìm kiếm các nhà giao dịch tài năng. Sau khi vượt qua thành công quy trình này bạn sẽ được quản lý một Tài khoản FTMO với số vốn tài trợ lên tới $200,000. Quy trình đánh giá đó hoạt động như thế nào?