A tour to your Account Metrix - FTMO

A tour to your Account Metrix

When you log in to your Client Area and click on your login number, you will find your:

I. Account Parameters

 1. Account category - Free Trial, Challenge, Verification or Funded Account
 2. Login number
 3. Account status - Ready, Active, Ended
 4. Start date - Date when your first trade is placed on the account
 5. End date
 6. Account capital
 7. Name of broker
 8. Type of account

II. Account Performance table

 1. Account's Equity Flow Chart - this chart will start updating upon your first closed trade on the account.
 2. Today's permitted loss - shows the allowable losses for the day.
 3. Maximum permitted loss - shows the allowable losses for the whole duration of the account
 4. Today's Profit
 5. Date and Time of the last account update

Về FTMO

FTMO đã phát triển một quy trình đánh giá gồm 2 bước để tìm kiếm các nhà giao dịch tài năng. Sau khi vượt qua thành công quy trình này bạn sẽ được quản lý một Tài khoản FTMO với số vốn tài trợ lên tới $200,000. Quy trình đánh giá đó hoạt động như thế nào?