Các Câu Hỏi Thường Gặp

Nếu tôi vi phạm quy định, tôi có cơ hội thứ hai không?

Nếu bạn vi phạm bất kỳ mục tiêu giao dịch nào, tài khoản của bạn sẽ tự động bị vô hiệu hóa và không còn đủ điều kiện để được cấp vốn bởi công ty FTMO. Tuy nhiên, bạn có thể tham gia lại từ đầu bằng cách đóng phí và bắt đầu lại với một Thử thách FTMO mới. Lưu ý! FTMO sẽ không chiết khấu phí khi bạn tham gia lại từ đầu. Nếu bạn vi phạm mục tiêu giao dịch, khoản phí ban đầu bạn trả cho Thử thách FTMO sẽ bị mất, vì vậy hãy đảm bảo giữ an toàn và tuân theo các quy tắc.

Tuy nhiên, chúng tôi có một ngoại lệ. Nếu kết thúc giai đoạn Thử thách FTMO hay Xác minh FTMO bạn KHÔNG vi phạm bất kỳ mục tiêu giao dịch nào và mặc dù bạn KHÔNG hoàn thành mục tiêu lợi nhuận nhưng lợi nhuận cuối cùng của bạn là một số dương, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một Thử thách FTMO mới miễn phí. Chúng tôi hiểu rằng đôi khi các điều kiện thị trường không thuận lợi cho các nhà giao dịch và chúng tôi đánh giá cao khả năng giao dịch tốt và khả năng quản lý rủi ro đúng đắn của bạn.

Ngoài ra, nếu 3 ngày trước khi kết thúc thời gian giao dịch của Thử Thách FTMO, bạn chưa vi phạm các quy định về giới hạn lỗ tối đa, lỗ tối đa hàng ngày, có các hoạt động giao dịch trong ít nhất 4 ngày, và đồng thời lợi nhuận bạn kiếm được lớn hơn 5% (tính theo số dư tài khoản và vốn chủ sở hữu của các Thử Thách FTMO với chế độ rủi ro bình thường (Normal risk mode), đối với chế độ rủi ro cao (Aggresive risk mode) mức lợi nhuận yêu cầu là lớn hơn 10%), thì bạn sẽ có quyền gia hạn thời gian Thử Thách FTMO thêm 14 ngày miễn phí. Thông tin chi tiết về việc gia hạn này có thể xem thêm tại đây.

Việc gia hạn cần được bắt đầu vào ngày thứ 28 hoặc 29 tính theo lịch của chu kỳ 30 ngày giao dịch của bạn. Điều này cũng có nghĩa là việc gia hạn này cần phải được thực hiện sớm ít nhất là 24 giờ trước khi thời hạn Thử thách FTMO của bạn kết thúc. Nói cách khác, vào ngày cuối cùng của Thử thách FTMO tính theo giờ CE(S)T, tính năng gia hạn Thử Thách FTMO này sẽ không được áp dụng.

Với việc tận dụng khả năng gia hạn thêm 14 ngày cho Thử Thách FTMO, giờ đây bạn có thể tiếp tục giao dịch một cách bền vững mà không cần phải vội vàng đưa ra các quyết định theo cảm tính. Như bạn đã biết, các quyết định vội vàng, theo cảm tính thường dẫn đến những hậu quả không tốt, và có một điều chắc chắn rằng bạn không muốn làm hỏng những thành quả hiện đang đạt được và phải bắt đầu lại từ đầu.

Hơn thế nữa, nếu bạn không đạt được mục tiêu lợi nhuận ngay cả khi Thử thách FTMO của bạn được gia hạn thêm 14 ngày, bạn vẫn còn cơ hội nhận được một Thử thách FTMO mới miễn phí (nếu bạn đáp ứng được đầy đủ các điều kiện để nhận được nó).