Nếu tôi vi phạm quy định, tôi có cơ hội thứ hai không?

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Nếu tôi vi phạm quy định, tôi có cơ hội thứ hai không?

Nếu bạn vi phạm bất kỳ mục tiêu giao dịch nào, tài khoản của bạn sẽ tự động bị vô hiệu hóa và không còn đủ điều kiện để được cấp vốn bởi công ty FTMO. Tuy nhiên, bạn có thể tham gia lại từ đầu bằng cách đóng phí và bắt đầu lại với một Thử thách FTMO mới. Lưu ý! FTMO sẽ không chiết khấu phí khi bạn tham gia lại từ đầu. Nếu bạn vi phạm mục tiêu giao dịch, khoản phí ban đầu bạn trả cho Thử thách FTMO sẽ bị mất, vì vậy hãy đảm bảo giữ an toàn và tuân theo các quy tắc.

Tuy nhiên, chúng tôi có một ngoại lệ. Nếu kết thúc giai đoạn Thử thách FTMO hay Xác minh FTMO bạn KHÔNG vi phạm bất kỳ mục tiêu giao dịch nào và mặc dù bạn KHÔNG hoàn thành mục tiêu lợi nhuận nhưng lợi nhuận cuối cùng của bạn là một số dương, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một Thử thách FTMO mới miễn phí. Chúng tôi hiểu rằng đôi khi các điều kiện thị trường không thuận lợi cho các nhà giao dịch và chúng tôi đánh giá cao khả năng giao dịch tốt và khả năng quản lý rủi ro đúng đắn của bạn.