Xử lý dữ liệu cá nhân


  • Chủ thể kiểm soát dữ liệu cá nhân: FTMO Evaluation Global s.r.o., có văn phòng đăng ký tại Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, Cộng hòa Séc, mã số công ty: 092 13 651 (“chúng tôi” hoặc “Nhà cung cấp”) là chủ thể kiểm soát dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi liên quan đến chương trình Liên kết.
  • Mục đích xử lý: Nhà cung cấp sẽ xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích (i) quản lý hồ sơ cộng tác viên chương trình Liên kết của bạn và thực hiện các nghĩa vụ của Nhà cung cấp phát sinh từ Điều khoản và Điều kiện của chương trình, (ii) thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ các quy định pháp luật, đặc biệt là trong các phạm vi liên quan đến kế toán, thuế và chế độ trừng phạt quốc tế, (iii) ngăn chặn gian lận và (iv) giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp và bảo vệ mọi tài sản cũng như các lợi ích hợp pháp khác của Nhà cung cấp.
  • Phạm vi dữ liệu cá nhân được xử lý: Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân trong phạm vi cần thiết cho các mục đích nêu trên, tức là dữ liệu nhận dạng (tên, họ, ngày sinh, quốc tịch, ngành kinh doanh và mã số thuế VAT), dữ liệu liên hệ (địa chỉ cư trú, số điện thoại, e-mail), số tài khoản, thông tin hóa đơn, thông tin thu được từ việc sàng lọc các biện pháp trừng phạt quốc tế và nội dung trao đổi thông tin lẫn nhau. Việc cung cấp dữ liệu cá nhân là tự nguyện, tuy nhiên nếu không có nó thì hợp đồng giữa bạn và Nhà cung cấp sẽ không thể ký kết.
  • Những chủ thể nhận dữ liệu cá nhân và chuyển dữ liệu sang nước thứ ba: Dữ liệu cá nhân có thể được truy cập hoặc cung cấp cho các luật sư hoặc cố vấn bên ngoài của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ kế toán, nhà cung cấp dịch vụ CNTT và cho các cơ quan công quyền theo yêu cầu cá nhân dựa trên quy định của pháp luật . Trong một số trường hợp hiếm hoi, dữ liệu cá nhân có thể được chuyển đến các quốc gia được gọi là quốc gia thứ ba (các quốc gia nằm ngoài Khu vực kinh tế châu Âu). Trong trường hợp đó, Nhà cung cấp tiến hành theo các quy định pháp lý và sử dụng các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn do Ủy ban châu Âu đặt ra hoặc các công cụ thích hợp khác để chuyển giao dữ liệu cá nhân.
  • Thời lượng xử lý dữ liệu cá nhân: Nhà cung cấp xử lý dữ liệu cá nhân trong suốt thời gian diễn ra mối quan hệ hợp đồng và sau đó là 10 năm.
  • Thông tin về khả năng ra quyết định tự động: Nhà cung cấp không thực hiện các hoạt động bao gồm việc ra quyết định hoàn toàn dựa trên xử lý tự động. Thêm vào đó là các hoạt động thu thập thông tin về ai đó, đặc biệt là tội phạm, để đưa ra mô tả về họ và các hoạt động có thể tạo ra các hiệu ứng pháp lý cho bạn hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bạn theo cách tương tự.
  • Các quyền của cộng tác viên của chương trình Liên kết: Liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, bạn có các quyền sau: (i) quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà Nhà cung cấp xử lý, (ii) quyền cải chính dữ liệu cá nhân, (iii) quyền xóa dữ liệu cá nhân, (iv) quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân, (v) quyền di chuyển dữ liệu, (vi) quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân nếu việc này dựa trên cơ sở lợi ích hợp pháp hoặc nếu dữ liệu được xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp, (vii) quyền không phải là đối tượng của quyết định chỉ dựa trên xử lý tự động, (viii) quyền rút lại sự đồng ý trong trường hợp việc xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên sự đồng ý, và (ix) quyền nộp đơn khiếu nại lên văn phòng Bảo vệ dữ liệu cá nhân, có trụ sở đăng ký tại Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Các quyền này có thể được thực hiện bằng cách liên hệ với Nhà cung cấp qua đường bưu điện hoặc theo địa chỉ email [email protected].
  • Các thay đổi của tài liệu: Tài liệu này có thể được thay đổi đơn phương theo thời gian. Việc thay đổi sẽ chỉ được thực hiện khi cần thiết.