Zpracování osobních údajů


  • Správce osobních údajů: Správcem osobních údajů, které jste nám poskytli v souvislosti s Partnerským programem, je společnost FTMO Evaluation Global s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 092 13 651 (“my” nebo “Poskytovatel”).
  • Účely zpracování: Poskytovatel zpracovává osobní údaje za účelem (i) správy vašeho partnerského profilu a plnění povinností poskytovatele vyplývajících z partnerských podmínek, (ii) plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daní a mezinárodního sankčního režimu, (iii) prevence podvodů a (iv) řešení případných stížností, sporů a ochrany majetku a dalších oprávněných zájmů poskytovatele.
  • Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Zpracováváme osobní údaje v rozsahu nezbytném pro výše uvedené účely, tj. identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, místo podnikání a DIČ), kontaktní údaje (adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail), číslo účtu, fakturační údaje, informace vyplývající z mezinárodní sankční kontroly a obsah vzájemné komunikace. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez nich však nebude možné uzavřít smluvní vztah mezi vámi a poskytovatelem.
  • Příjemci osobních údajů a předávání údajů do třetích zemí: Osobní údaje mohou být zpřístupněny nebo poskytnuty našim externím právníkům nebo poradcům, poskytovatelům účetních služeb, poskytovatelům IT služeb a v souladu s právními předpisy orgánům veřejné moci na základě individuální žádosti. Ve výjimečných případech mohou být osobní údaje předávány do tzv. třetích zemí (země mimo Evropský hospodářský prostor). V takovém případě poskytovatel postupuje v souladu s právními předpisy a využívá standardní smluvní doložky stanovené Evropskou komisí nebo jiné vhodné nástroje pro předávání osobních údajů.
  • Doba zpracování osobních údajů: Poskytovatel zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a poté po dobu 10 let.
  • Informace o možném automatizovaném rozhodování: Poskytovatel neprovádí operace, které zahrnují rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které by pro vás měly právní důsledky nebo se vás podobným způsobem významně dotýkaly.
  • Práva partnera: V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva: (i) právo na přístup k osobním údajům, které Poskytovatel zpracovává, (ii) právo na opravu osobních údajů, (iii) právo na výmaz osobních údajů, (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů založeno na oprávněném zájmu nebo pokud je zpracováváno pro účely přímého marketingu, (vii) právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, (viii) právo odvolat souhlas v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu, a (ix) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Tato práva lze uplatnit kontaktováním Poskytovatele poštou nebo na e-mailové adrese [email protected].
  • Změny v dokumentu: Tento dokument může být čas od času jednostranně změněn. Učiníme tak pouze v případě potřeby.