Jak funguje FTMO - FTMO
thumbnail
Blog

Jak funguje FTMO

FTMO začalo v roce 2015 jako univerzitní projekt několika studentů, kteří se chtěli živit obchodováním. Cílem projektu bylo najít úspěšné tradery, kterým dokáže FTMO poskytnout nástroje, vzdělávání a obecně podmínky pro to, aby si mohli tento sen splnit. Již 8 let je poslání FTMO stále stejné - poskytovat kvalitní služby svým klientům, posouvat je dál a umožnit jim živit se obchodováním.

Za tímto účelem vyvinulo FTMO způsob, jak v řadách zájemců o trading objektivně identifikovat a vzdělávat talentované tradery, a to bez rizika finančních ztrát na straně klientů. Proces této identifikace a ověření schopností traderů se skládá z přístupu k online vzdělávacím programům a analytickým aplikacím a k online platformě umožňující simulované obchodování s různými finančními nástroji.

Mimo výše uvedené pak sama společnost FTMO reálně obchoduje na vlastní účet s vlastním kapitálem, kdy v rámci svého obchodování využívá mj. data o simulovaných obchodech prováděných vybranými klienty FTMO.

Jak to celé funguje?

FTMO Challenge

Na začátku celého procesu je dnes již dobře známá FTMO Challenge. FTMO Challenge je komplexní digitální produkt, který se skládá z edukativních materiálů, tradingových a analytických aplikací a dále zejména simulace reálného obchodování s měnovými páry a dalšími finančními nástroji, kde si mohou klienti FTMO vyzkoušet, jaké to je být skutečným traderem. Pro tyto účely má klient k dispozici tzv. demo účet s informacemi o vývoji na reálných finančních trzích, kde obchoduje s fiktivním kapitálem, který se má pokusit zhodnotit, a to v souladu s předem nastavenými transparentními cíli a pravidly.

Hlavním účelem tohoto simulovaného obchodování je ověření talentu a dovedností klientů FTMO v oblasti obchodování na finančních trzích. V případě, že klient své dovednosti prokáže jak v rámci FTMO Challenge, tak Verifikace, může se ucházet o tzv. FTMO Account – a mít tedy možnost získat za toto simulované obchodování reálnou finanční odměnu (více v sekci FTMO Account).

Pravidla

Pravidla nastavená pro simulované obchodování v rámci FTMO Challenge vychází z reálných pravidel uplatňovaných při obchodování na finančních trzích ze strany investičních společností a zároveň i při reálném obchodování na vlastní účet ze strany FTMO, a to zejména v oblasti risk managementu. Uplatňování těchto pravidel tedy přispívá k edukaci klientů v oblasti obchodování a zároveň poskytuje FTMO objektivní parametry pro výběr klientů, jejichž obchody bude sledovat a případně i napodobovat v rámci svého obchodování na reálných finančních trzích.

V případě, že trader splní všechna pravidla FTMO Challenge, postupuje do druhé fáze Ověřovacího procesu – Verifikace, která je stručně popsána dále. V opačném případě mu není umožněno pokračovat.

FTMO Challenge je pro naše klienty přínosná i v případě, kdy se jim nepodaří splnit všechna pravidla a postoupit dále v procesu, neboť náš produkt směřuje hlavně na vzdělávání klientů. Děje se tak prostřednictvím simulovaného obchodování jako praktické části vzdělávání a dále vytvářením a zpřístupňováním různých unikátních edukačních videí a jiných materiálů, analytických aplikací a výstupů o způsobu a úspěšnosti simulovaného obchodování našich klientů. V pozdější fázi je zde možnost zúčastnit se konzultace s výkonnostním koučem apod. Za účelem vzdělávání klientů byla spuštěna tzv. FTMO Akademie. Zároveň už jen samotné simulované obchodování, kdy se klienti snaží dodržet stanovená pravidla, je posouvá dál a učí je, jak obchodovat s investičními nástroji bez rizika ztrát svého nebo cizího kapitálu. Každý, kdo se zúčastní FTMO Challenge, získává benefity této jedinečné zkušenosti.

Verifikace

V rámci Verifikace jsou nastavena velmi podobná pravidla jako v rámci FTMO Challenge. Jedinou odlišností je nižší požadavek na zhodnocení fiktivního kapitálu, a tudíž menší tlak na tradera.

Účelem Verifikace je v zásadě ověření, že výsledky dosažené v rámci FTMO Challenge nebyly pouhou náhodou a klient je skutečně schopen úspěšně obchodovat za současného splnění stanovených pravidel.

V případě, že klient úspěšně splní pravidla stanovená pro Verifikaci, postupuje do poslední části a získává přístup k tzv. FTMO Accountu – viz dále.

FTMO Account

I v případě FTMO Accountu má FTMO Trader přístup pouze k simulovanému demo účtu s fiktivním kapitálem, tj. ani zde nedochází k obchodování s reálnými finančními prostředky. Trader tedy nikdy nezískává přístup ke skutečnému “live accountu” či “margin accountu” apod. Za své obchodování na FTMO Accountu nicméně FTMO Trader obdrží skutečnou finanční odměnu, pokud je jeho obchodování profitabilní a nedojde k porušení smluvních podmínek. Výše této odměny závisí na úspěšnosti obchodů prováděných skrz FTMO Account.

Na základě Smlouvy o FTMO Accountu souhlasí FTMO Trader s tím, že data o jeho obchodování mohou být použita pro obchodování na vlastní účet FTMO. FTMO tedy může skutečně profitovat ze simulovaného obchodování prováděného FTMO Tradery.

Pouze dodáváme, že FTMO Trader dostává svoji smluvní odměnu vždy, bez ohledu na to, zda se společnost FTMO rozhodla využít data o daném obchodu v rámci svého reálného obchodování, či nikoli.

Tradingová infrastruktura FTMO

Veškeré simulované obchodování v rámci FTMO probíhá na vlastní infrastruktuře FTMO s využitím prostředí obchodních platforem MT4, MT5 a cTrader od externích poskytovatelů. FTMO se tak snaží klientům poskytnout nejlepší možnou zkušenost co nejvíce napodobující realitu obchodování s různými finančními nástroji.

Ačkoliv je celé prostředí a obchodování simulované, v platformě jsou dostupná reálná data poskytovaná od tzv. liquidity providerů. Liquidity provideři tak v případě simulovaného obchodování prováděného FTMO Tradery pouze poskytují data o cenách jednotlivých nástrojů, nikdy zde neplní svoji standardní funkci market makera, resp. subjektu dodávajícího likviditu účastníkům trhu, neboť veškeré obchodování probíhá výhradně v simulovaném prostředí na demo účtu. Tyto služby liquidity providerů využívá FTMO pouze v případě svého interního obchodování na vlastní účet, kdy investuje svůj vlastní kapitál při reálném obchodování na finančních trzích.

Exekuce simulovaných obchodů v rámci Free Trial, FTMO Challenge, Verifikace i po získání FTMO Accountu probíhá vždy za stejných exekučních podmínek, které jsou vždy transparentně přístupné našim klientům a které odpovídají naší snaze o co největší přiblížení podmínek reálného obchodování. Na platformách FTMO nedochází nikdy k žádnému skrytému zásahu ani aplikování specifických podmínek vůči konkrétním klientům. Všichni klienti v rámci jednotlivých obchodních platforem mají vždy nastaveny jednotné podmínky bez ohledu na obchodní strategii, na to zda profitují či ne apod.

Nabídka jednotlivých symbolů, jejich komise a spready jsou vždy dostupné na obchodních platformách, stejně jako na webu ftmo.com.

Kopírování obchodů a realizace obchodů FTMO

Jak již bylo uvedeno výše, FTMO v rámci svých aktivit obchoduje na vlastní účet, kdy mimo jiné realizuje obchody na základě dat získaných z FTMO Accountů svých klientů. V tomto ohledu FTMO kontinuálně monitoruje a analyzuje obchody prováděné FTMO Tradery v demo prostředí a následně vyhodnocuje (zejm. na základě využití svého interního algoritmu), zda obchody případně realizuje na vlastní účet FTMO.

K této realizaci dochází bez jakéhokoliv vlivu na klienty FTMO a jejich simulované obchodování. Trader není žádným způsobem ovlivněn obchodováním FTMO. Trader vždy získává odměnu ze svého simulovaného profitu na FTMO Accountu i v případě, že jeho obchody nebyly v rámci interního obchodování FTMO realizovány.

Moderní prop trading a tradiční proprietary trading firmy

Obchodní model, který popisujeme výše, je v posledních letech často označován jako tzv. moderní prop trading. Ten vznikl jako vhodná alternativa pro klienty, kteří (z různých důvodů) nemohou nebo nechtějí obchodovat pro tradiční proprietary trading firmy. Mezi těmito světy jsou zásadní rozdíly a každý obchodní model má své příznivce i odpůrce.

V případě moderních prop trading firem – jako příklad nám může posloužit FTMO – na demo účtech klientů nedochází k reálnému zadávání a provádění příkazů k obchodování a do procesu tak nejsou zapojeny reálné finanční prostředky. Data získaná z účtů FTMO se však někdy používají pro vlastní obchodování na vlastním reálném účtu FTMO s reálnými finančními prostředky. Na klienta (“tradera”) jsou tak kladeny o něco nižší nároky než u tradičních proprietary trading firem.

Naopak tradiční proprietary trading firmy obchodují nejčastěji přímo v reálném tržním prostředí na vlastní účet prostřednictvím svých zaměstnanců nebo externistů. Společnost jim svěří reálné finanční prostředky, s nimiž pak provádějí na reálných finančních trzích obchody na její účet. Standardem u tradičních proprietary trading firem jsou poměrně vysoké nároky na tradery (vědomostní, psychologické, apod.) a své peněžní prostředky svěří jen malému počtu vybraných lidí.

Více podrobností a srovnání těchto dvou tradingových světů naleznete v našem článku.

Jednotlivé moderní prop tradingové firmy se mohou v určitých aspektech svého fungování poměrně zásadně odlišovat. Příkladem může být nakládání se získanými údaji o simulovaném obchodování klientů. V případě FTMO dochází k výše popsanému “kopírování” obchodů a dalším aktivitám.

Jelikož FTMO obchoduje na vlastní účet, využívá k tomu ve vybraných případech i data o obchodech prováděných FTMO Tradery. S cílem dalšího rozvíjení této aktivity a znásobení výnosů je součástí skupiny FTMO i společnost Quantlane – kvantitativní tradingová firma obchodující na několika světových burzách.

Společnost Quantlane je zaměřená zejména na kvalitní zpracování dat (resp. provádění datových analýz a vytváření kvantových modelů, a to právě i na datech o simulovaných obchodech) a vytváření strategií, na jejichž základě následně obchodníci Quantlane obchodují na finančních trzích. Díky zapojení tradiční proprietary trading firmy jako je Quantlane může FTMO jednak zlepšovat své služby poskytované v rámci FTMO platformy a zároveň dále rozvíjet a měnit svět tradičního proprietary tradingu.

Chtěli byste se dozvědět víc o Quantlane a tématech týkajících se moderního prop tradingu a tradičního proprietary tradingu? Nezapomeňte nás sledovat na všech sociálních sítích. Chystáme pro vás spoustu zajímavého obsahu, kde si tato témata rozebereme víc.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.