thumbnail
Obchodní systémy

Jak využít investiční dovednosti v tradingu a naopak?

Investování a obchodování mají mnoho společných a podobných rysů. Oba tyto světy spadají do finančního světa a v tomto článku se budeme zabývat tím, jak lze investiční dovednosti využít ve svůj prospěch při tradingu.

Rozdíly

Před nějakým časem jsme psali článek na téma investování a obchodování, který  v podstatě pojednává o rozdílech mezi investováním a obchodováním na finančních trzích. Zdůrazňuje, že oba přístupy zahrnují investice kapitálu s nadějí na jeho navýšení, ale liší se ve svých strategiích. Zatímco hlavním cílem investování je uchování bohatství, obchodování se naopak zaměřuje na generování zisku z krátkodobých pohybů na trhu.

Investování je popisováno jako přístup, který se vyhýbá riziku a zaměřuje se na vytvoření stabilních portfolií s nízkým rizikem. Investoři obvykle drží aktiva po delší dobu, aby se zhodnotila a vyrovnala krátkodobé výkyvy na trhu. Klíčem k řízení rizika je diverzifikace aktiv v portfoliu.

Trading naproti tomu spočívá v častém nákupu a prodeji různých aktiv, včetně akcií, komodit, měn a kryptoměn. Obchodníci usilují o krátkodobější zisky a mohou profitovat na rostoucích i klesajících trzích, ale také čelí vyšším potenciálním ztrátám. Trading se více spoléhá na technickou analýzu a poměr rizika a výnosu než na fundamentální údaje.

Kromě zmíněných rozdílů existují mezi investováním a obchodováním také technické rozdíly, jako je výše požadovaného kapitálu, použití pákového efektu, marže, časový horizont, tolerance k riziku, náklady, psychologie a strategie.

Podobnosti

Pro některé začínající obchodníky nebo lidi s malými znalostmi o investování může být investování jen módním výrazem pro swingové obchodování. Ačkoli mezi nimi zjevně existují rozdíly, na druhou stranu je zde mnohem více podobností. V podstatě se zaměřujete na vyšší časový rámec s větším důrazem na makroekonomiku a fundamenty trhu. Zásadní rozdíly mezi těmito dvěma způsoby obchodování však spočívají v typech nástrojů. Při investování nakupujete a prodáváte nástroj, který je podložen skutečným podkladovým aktivem.

V současné době nabízí celá řada brokerů, bank a finančních institucí v rámci svého portfolia finančních produktů nástroje, které jsou vhodné pro investory i obchodníky. To je důvod, proč mnoho spřízněných institucí a účastníků považuje obchodníky za investory. Podobnosti totiž převažují nad rozdíly.

Tyto podobnosti lze nalézt v následujících bodech:

1. Účast na finančních trzích

Obchodování i investování spočívá v účasti na finančních trzích. Ať už jste obchodník nebo investor, investujete svůj kapitál s cílem dosáhnout výnosů.

2. Využívání brokerských služeb

Obchodníci a investoři obvykle používají k provádění svých transakcí účet u brokerské firmy. Tyto účty jim umožňují přístup k různým finančním nástrojům, včetně akcií, dluhopisů, komodit a měn.

3. Řízení rizik

Obchodníci i investoři musí brát v úvahu řízení rizik. I když se rizikové profily liší, obě skupiny usilují o ochranu svého kapitálu. Obchodníci mohou k omezení ztrát používat příkazy Stop-Loss, zatímco investoři mohou k rozložení rizika svá portfolia diverzifikovat.

4. Analýza tržních dat

Obchodníci i investoři pro svá rozhodnutí analyzují tržní data. Mohou používat různé metody (tradeři především technickou analýzu, investoři fundamentální analýzu), ale jejich cílem je činit informovaná rozhodnutí.

5. Znalosti a vzdělání

Úspěch v obchodování a investování často vyžaduje důkladné znalosti finančních trhů. Obchodníci i investoři investují čas do vzdělávání se o dynamice trhu, strategiích a různých ekonomických vlivech na trhy.

6. Cílem je dosažení zisku

I když se přístupy liší, cílem tradingu i investování je dosažení zisku. Obchodníci usilují o krátkodobé zisky z výkyvů na trhu, zatímco investoři se snaží o dlouhodobou akumulaci bohatství.

7. Přístup k finančním zdrojům

Obchodníci i investoři potřebují přístup k finančním zdrojům, které alokují do různých aktiv. Výše kapitálu se může lišit, ale obě skupiny potřebují k účasti na trzích finanční prostředky.

8. Reakce na tržní novinky

Obchodníci i investoři reagují na zprávy a události na trzích, které mohou ovlivnit ceny aktiv. Jejich rozhodování mohou ovlivnit zprávy o ekonomických ukazatelích, ziscích podniků nebo geopolitickém vývoji.

9. Emocionální disciplína

Emocionální disciplína je pro tradery i investory klíčová. Aby mohli činit racionální rozhodnutí, musí zvládat emoce, jako jsou strach a chamtivost. Disciplína pomáhá vyhnout se impulzivnímu jednání.

10. Nepřetržité vzdělávání

Finanční trhy jsou dynamické a obchodníci i investoři si uvědomují důležitost neustálého vzdělávání. Neustále se informují o tržních trendech, nových investičních příležitostech a měnících se strategiích.

Investiční strategie pro trading

Hodnotové investování

V tradičním investování hledají hodnotoví investoři podhodnocená aktiva se silnými fundamenty. Obchodníci mohou uplatnit podobný přístup a na základě fundamentální analýzy vyhledávat podhodnocené akcie nebo aktiva pro krátkodobé a střednědobé obchody.

Například Warren Buffett, jeden z nejúspěšnějších hodnotových investorů, vyhledává společnosti se silnou konkurenční výhodou, tzv. ekonomickým příkopem. Vyhledává akcie společností, které jsou podhodnocené ve srovnání s jejich vnitřní hodnotou. Buffettova investiční společnost Berkshire Hathaway investovala do mnoha známých značek, jako jsou Coca-Cola nebo IBM.

Z hlediska obchodování lze tuto techniku považovat za fundamentální obchodní strategii, protože obchodník se zaměřuje spíše na podhodnocené akcie nebo přeprodané/překoupené měny, aby mohl vstupovat do obchodů a předvídat směr trendu.

Růstové investování

Růstoví investoři se zaměřují na společnosti s vysokým potenciálem růstu. Růstovou strategii mohou obchodníci uplatnit tak, že identifikují akcie se silnou růstovou dynamikou nebo potenciální katalyzátory, které mohou vést k růstu cen.

Například technologické společnosti, zejména v odvětvích jako umělá inteligence, cloud computing a e-commerce, často vykazují rychlý růst. Můžeme jmenovat několik příkladů:

Amazon (AMZN), známý svou dominancí v oblasti elektronického obchodování a cloudových služeb prostřednictvím Amazon Web Services (AWS).

Alphabet Inc. (GOOGL), mateřská společnost Google, lídr v oblasti internetového vyhledávání, reklamy a různých technologických podniků.

Tesla, Inc. (TSLA), společnost, která vyrábí elektromobily a čistou energii a je známá svými inovacemi a růstovým potenciálem.

Kup a drž

Strategie "kup a drž" zahrnuje nákup aktiv a jejich dlouhodobé držení. Obchodníci s delším časovým horizontem mohou podobný přístup použít pro swingové obchodování nebo strategii sledování trendu.

Příkladem mohou být tzv. Blue-Chip akcie. Tyto akcie jsou akcie dobře zavedených velkých společností se stabilní historií a dlouhodobým růstem. I zde můžeme uvést společnost Apple, technologického giganta známého svými iPhony, iPady a počítači Mac.

Diverzifikace

Diverzifikace je klíčovou zásadou investování, která umožňuje rozložit riziko. Obchodníci mohou diverzifikaci uplatnit obchodováním s více aktivy nebo použitím různých obchodních strategií, aby snížili riziko ve svém portfoliu.

Sledování trendu

Další investiční strategií, kterou lze přizpůsobit obchodování, je sledování trendu. Obchodníci identifikují a sledují převládající tržní trendy a zaujímají pozice v souladu se směrem trendu.

Průměrování nákladů

Průměrování nákladů je investiční strategie, která spočívá v investování fixní částky peněz v pravidelných intervalech bez ohledu na cenu aktiva. Cílem tohoto přístupu je snížit dopad volatility trhu na investici a potenciálně snížit průměrné náklady na pořízení aktiva v průběhu času.

Řekněme, že chcete investovat 1200 dolarů do určité akcie v průběhu jednoho roku. Místo abyste investovali celých 1 200 USD předem, rozhodnete se využít průměrování nákladů a investovat 100 USD každý měsíc po dobu jednoho roku.

V prvním měsíci je cena akcie 10 USD za akcii, takže si koupíte 10 akcií.

Ve druhém měsíci cena akcie klesne na 8 USD za akcii, takže si koupíte 12,5 akcie.

Ve třetím měsíci cena akcie vzroste na 12 USD za akcii, takže si koupíte 8,33 akcie.

A tak dále po celý rok.

Na konci roku jste investovali 1 200 USD, ale nakoupili jste různé množství akcií za různé ceny. To znamená, že vaše průměrná nákupní cena může být nižší, než kdybyste investovali celých 1 200 USD najednou, zejména pokud cena akcií během roku výrazně kolísala.

Z hlediska tradingu lze tuto techniku přirovnat ke strategii s názvem scalling-in. Je důležité si uvědomit, že scaling-in nemusí být vhodný pro všechny obchodní modely nebo aktiva. Obchodníci by měli před uplatněním této strategie pečlivě posoudit svou toleranci k riziku, tržní podmínky a konkrétní aktivum, které obchodují. Scaling-in by navíc měl být součástí širšího obchodního plánu, který zahrnuje řízení rizik a strategie výstupu.

Závěr

Závěrem lze říct, že investování a obchodování se sice liší, ale v rámci finančního světa mají několik společných rysů. Jak investoři, tak obchodníci se snaží investovat svůj kapitál s cílem dosáhnout výnosů a k provádění transakcí často používají brokerské společnosti.

Analýza tržních dat, získávání informací a reakce na tržní zprávy jsou základními postupy jak pro tradery, tak pro investory. Mohou používat různé metody, například technickou nebo fundamentální analýzu, ale jejich cílem je činit informovaná rozhodnutí.

Obchodování i investování mají nakonec společný hlavní cíl, kterým je dosažení ziskovosti. Zatímco obchodníci usilují o krátkodobé zisky z výkyvů na trhu, investoři se snaží o dlouhodobou akumulaci bohatství.

Investiční strategie lze aplikovat i na trading, což obchodníkům umožňuje využívat zavedené techniky, jako je hodnotové investování, růstové investování, kup a drž, diverzifikace, sledování trendu a průměrování náklad. Přizpůsobení těchto strategií prostředí tradingu může obchodníkům poskytnout cenné nástroje k dosažení jejich finančních cílů.

Investiční strategie lze aplikovat i na trading, což obchodníkům umožňuje využívat zavedené techniky, jako je hodnotové investování, růstové investování, kup a drž, diverzifikace, sledování trendu a průměrování náklad. Přizpůsobení těchto strategií prostředí tradingu může obchodníkům poskytnout cenné nástroje k dosažení jejich finančních cílů.

Závěrem lze říci, že ať už jste trader nebo investor, úspěch na finančních trzích vyžaduje důkladnou znalost dynamiky trhu, strategií a ekonomických faktorů. Rozpoznáním společných rysů a rozdílů mezi těmito přístupy mohou jednotlivci činit informovaná rozhodnutí a vytvářet strategie, které jsou v souladu s jejich finančními cíli a tolerancí k riziku.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.