thumbnail
Rady a tipy

Jak obchodovat podle Smart Money Concepts (SMC)

V neustále se vyvíjející oblasti obchodování a investování se s nástupem internetu zvedl příliv moderních obchodních konceptů a strategií. Mezi těmito inovativními přístupy se jako velmi zajímavá myšlenka vyprofiloval model Smart Money Concepts. Je však tento koncept, který se zrodil v digitálním věku, skutečně hoden pozornosti investorů a obchodníků?

Tento článek se zabývá přístupy k tradingu podle Smart Money Concepts a zkoumá jejich původ, principy a potenciální dopad v současném světě tradingu. Při cestě za tajemstvími této obchodní metody se snažíme zjistit, zda má potenciál stát se cenným doplňkem vašeho arzenálu tradingových metod.

Smart Money Concepts (SMC)

Tento přístup původně zpopularizoval známý obchodník Michael Huddleston, který je zároveň správcem komunity tvůrcem a metod pod názvem Inner Circle Trading (ICT), o níž se tvrdí, že jsou zdokonalenou verzí SMC. Podívejme se nejprve na stavební kameny této obchodní strategie a porovnejme ji se známými obchodními koncepty známých titánů (Dow, Wyckoff, Elliott).

SMC ve své podstatě prosazuje myšlenku, že tvůrci trhu (market makers), mezi něž patří instituce jako banky a hedgeové fondy, hrají významnou roli ve snaze znesnadnit obchodování retailových traderů. V rámci systému Smart Money Concepts se retailovým obchodníkům doporučuje, aby své strategie koncipovali ve vztahu k působení těchto "smart money", čímž se rozumí kapitál kontrolovaný těmito velkými hráči.

Základní myšlenka spočívá v následování způsobu obchodování těchto vlivných subjektů se specifickým zaměřením na proměnné, jako jsou dynamika nabídky nebo poptávky a strukturální aspekty trhu. Jako SMC trader proto musíte tyto prvky při tradingu pečlivě analyzovat a svůj postup přizpůsobit sofistikovaným technikám významných hráčů na trhu. Pochopením tohoto přístupu a pečlivým sledováním akcí velkých hráčů se SMC obchodníci snaží získat výhodné postavení pro otevírání svých vlastních obchodních pozic.

Existuje několik základních termínů spojených s SMC tradingem. Abychom vám je pomohli poznat, přinášíme jejich přehled.

Order Blocks

"Bloky objednávek" se používají k analýze nabídky a poptávky. Někteří SMC tradeři považují bloky objednávek za sofistikovanější koncept než standardní přístup pro stanovování zón nabídky a poptávky, ale ne všichni s nimi souhlasí.


Blok objednávek označuje soustředěnou oblast limitních objednávek čekajících na provedení, kterou lze na grafu stanovit analýzou předchozích výrazných cenových pohybů. Tyto zóny slouží jako klíčové body pro trading podle price action a ovlivňují budoucí směřování trhu. Pokud se na určité cenové úrovni shlukne velké množství čekajících nákupních nebo prodejních příkazů, vytvoří tím robustní support / rezistenci, která je schopna absorbovat tlak obchodníků a vyvolat tak obrat nebo konsolidaci ceny na sledovaném trhu.

Fair Value Gap

Tento výraz označuje nerovnováhu na trhu. Ta nastává, když se cena odchýlí od určité úrovně s nízkou obchodní aktivitou v jednom směru, což má za následek rychlý pohyb ceny.

V případě bearish trendu představuje Fair Value Gap cenové rozpětí mezi low předchozí svíčky a high následující svíčky. Tato oblast odhaluje nesoulad na trhu, který může naznačovat potenciální obchodní příležitost. Stejný princip platí i pro bullish trend, ale s opačnými podmínkami.

Ideální čas a časový rámec (Timeframe)

Ujasněte si, zda je váš současný styl obchodování v souladu s vaším denním rozvrhem. Pokud nemáte čas sledovat grafy během dne, neměli byste svou strategii zaměřovat na intradenní obchodování pomocí 1minutových, 5minutových nebo 30minutových grafů. Rozhodně je lepší si vypracovat metodu, která funguje na 4hodinovém nebo denním grafu, abyste měli dostatek času na analýzu grafů před nebo po práci.

Likvidita (Liquidity)

Likvidita hraje v SMC klíčovou roli. Týká se cenových úrovní, na kterých se hromadí příkazy, čímž se obchodovaný instrument stává v této oblasti vysoce "likvidním".

V podstatě se jedná o cenové hladiny u kterých jsou k dispozici nachystané limitní objednávky. Likvidita má různé podoby, např. vrcholy a minima (swingů, svící z různých časových rámců nebo za určité období apod.) nebo likvidita na trendové čáře.

Forma přístupu k likviditě se liší v závislosti na obchodníkovi. Jedním z nejběžnějších přístupů je použití pivot highs nebo pivot lows.

Např. pivot high je vytvořeno ve chvíli, kdy obě sousední svíce mají nižší highs, než svíce uprostřed. Obráceně to takto platí pro formování pivot low.

V obrázku vidíme zaznačené některá zformovaná výrazná pivot highs a lows.

Porušení struktury trhu / Break of Structure (BOS)

Jakmile se s trochu terminologií seznámíte, zjistíte, že mnoho konceptů SMC se shoduje s tradičními tradingovými myšlenkami. Základním prvkem analýzy trhu SMC je důraz na "break of structure" (porušení nebo prolomení struktury) trhu.

Změna charakteru / Change of Character (CHoCH)

Například v grafu lze vidět, že k prolomení struktury (BOS) dochází vždy, když cena překoná předchozí výrazné pivot high nebo low ve směru trendu. Naopak, když cena prolomí významnou hladinu v protitrendovém pohybu, signalizuje to změnu charakteru (CHoCH). Tradeři SMC využívají tyto vzorce pro orientaci ve struktuře trhu.

Velmi často se BOS a CHoCH používají společně, jak ukazuje obrázek níže.

Kontrast s Wyckoffovou teorií

Termín Smart Money poprvé zavedl a zmínil Richard D. Wyckoff, uznávaný odborník na burzu, obchodník a pedagog, který významně přispěl k rozvoji technické analýzy trh. Je znám pro svou práci na Wyckoffově metodě, jejímž cílem je odhalit záměry "chytrých peněz" na trhu. Ve Wyckoffově pojetí se "chytrými penězi" rozumí velcí, dobře informovaní investoři, instituce a profesionálové, kteří mají finanční kapacitu a znalosti, jež jim umožňují strategicky hýbat trhy. Wyckoffova analýza se snaží odhalit stopy "chytrých peněz" prostřednictvím analýzy pohybu cen a objemů, což umožňuje obchodníkům činit informovanější rozhodnutí na základě náznaků chování těchto vlivných účastníků trhu. Wyckoffův koncept smart money se v podstatě točí kolem pochopení chování a motivů klíčových hráčů, díky čemuž lze získat konkurenční výhodu při tradingu a investování.

Při podrobném studiu Wyckoffova cyklu vidíme, že v každé fázi, ať už se jedná o akumulaci nebo distribuci, jsou některé body podobné fázím stanoveným v SMC.

Wyckoffův cyklus se skládá ze čtyř hlavních fází:

Akumulace

V této fázi velcí hráči (smart money) v tichosti akumulují pozice, zatímco široká veřejnost stále vyhlíží další poklesy nebo si není vědoma možnosti potenciálního pohybu vzhůru. Graf se pohybuje v konsolidaci a objemy obchodů bývají nízké. Cílem je akumulovat velkou pozici, aniž by to způsobilo znatelný nárůst ceny a pozornost ostatních účastníků.

Pohyb vzhůru / Markup (Advancing nebo Bullish fáze)

Po nahromadění velké pozice začnou velcí hráči tlačit ceny nahoru. Tato fáze se vyznačuje silným růstovým trendem, rostoucími objemy a pozitivním sentimentem. Veřejnost si začíná všímat pohybu cen a může začít vstupovat do trhu.

Distribuce / Distribution

During the distribution phase, smart money begins to sell their accumulated positions to the less-informed public. Prices may trade within a range or show signs of weakness. Volume might start to decline as the market loses momentum. This phase is marked by a shift from bullish sentiment to uncertainty or bearishness.

Pohyb dolů / Výprodej / Markdown (Declining nebo Bearish Fáze)

Vtéto fázi cena padá a trh se dostává do klesajícího trendu. Objemy se mohou zvýšit, což odráží zvýšený tlak ze strany prodejců řad smart money, ke kterým se připojují panikařící retailoví obchodníci. Nálada veřejnosti se s narůstajícími ztrátami stává stále více bearish.

Podrobné vysvětlení jednotlivých aspektů v rámci každého cyklu naleznete v následujícím článku o Wyckoffově teorii a jejím uplatnění v tradingu.

Závěr

Závěrem lze říci, že koncepty Smart Money (SMC) nabízí obchodníkům strategický rámec, který se soustředí na pochopení jednání a motivace market makerů, zejména institucí, jako jsou banky a hedgeové fondy. Tento přístup zahrnuje replikaci obchodního chování vlivných subjektů se zaměřením na proměnné, jako je dynamika nabídky, poptávky a strukturální aspekty trhu.

SMC zavádí specifickou terminologii, jako Order Blocks, Fair Value Gaps a Likvidita, které jsou klíčovými prvky při analýze tržních pohybů. Tyto pojmy jsou v souladu s tradičními obchodními myšlenkami a přispívají k hlubšímu pochopení dynamiky trhu.

Pro srovnání, počátky konceptu Smart Money lze vysledovat až k Richardu D. Wyckoffovi, známé autoritě v oblasti akciových trhů. Wyckoffova práce klade důraz na pochopení záměrů "chytrých peněz" na trhu prostřednictvím analýzy cen a objemů. Jeho pojetí chytrých peněz se shoduje s SMC a Wyckoffův cenový cyklus znázorňuje podobné fáze akumulace, pohybu vzhůru, distribuce a poklesu.

SMC i Wyckoffova metoda v podstatě poskytují obchodníkům cenné informace o dynamice trhu a pomáhají jim činit informovaná rozhodnutí na základě jednání dobře informovaných investorů a institucí. Pochopení těchto konceptů a jejich aplikací může přispět ke komplexnějšímu a strategičtějšímu přístupu k obchodování a investování.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.