Chcete znát Tajemství úspěchu na burzovních trzích? - FTMO
thumbnail
Psychologie obchodování

Chcete znát Tajemství úspěchu na burzovních trzích?

Proč obchodníci často zanedbávají psychologii obchodování? Má psychologie opravdu vliv na výsledky tradingu? Nestačí jen lépe analyzovat trh, backtestovat a forwardtestovat více strategií? Psychologie je bohužel pro spoustu lidí stále neobjevenou doménou a na základních školách se tento předmět vyučuje jen zřídka, proto je jeho význam často přehlížen. Můžete mít tu nejlepší obchodní strategii na světě, která má prokazatelné úspěchy a dosáhla solidních výsledků v testech, nicméně když se stane něco neočekávaného, což se nevyhnutelně stane, bude záležet na vaší schopnosti vyrovnat se s nepřízní osudu a na vašem psychickém rozpoložení.

Historie

Mark Douglas (1948-2015) byl známý svými odbornými znalostmi v oblasti psychologie tradingu. Získal si uznání za svou činnost, kterou pomáhal obchodníkům rozvíjet jejich mentální disciplínu a myšlení nezbytné pro úspěch na finančních trzích. Jeho kniha "Trading in the Zone" je považována za stěžejní dílo v oblasti psychologie obchodování. Douglasův přístup k psychologii obchodování se zaměřil na pomoc obchodníkům při překonávání běžných psychologických bariér, jako je strach, chamtivost a impulzivita. Zdůrazňoval, že pochopení a zvládání těchto emocí je klíčem k tomu, aby se člověk stal trvale ziskovým obchodníkem. Ve své práci také zdůrazňoval význam přijetí nejistoty v obchodování a dodržování strukturovaného obchodního plánu.

V tomto článku přinášíme shrnutí jeho knihy "Trading in the zone". Rozebereme také myšlenky, kterými se kniha zabývá, a pokusíme se také nastínit výhody a nevýhody jejich využití v moderním světě tradingu.


Úvod

První dvě kapitoly lze definovat jako úvodní část knihy, ve které Mark uvádí základní charakteristiky trhu. Kniha začíná poukázáním na to, že fundamentální analýza byla kdysi považována za primární přístup k rozhodování v tradingu. Koncem 70. a začátkem 80. let 20. století byla technická analýza do značné míry odmítána jako nekonvenční a většina tradingové komunity ji dokonce považovala za něco mystického. Karta se však obrátila, když technická analýza získala mezi obchodníky uznání a význam. Autor v knize zdůrazňuje, že přechod od fundamentální k technické analýze byl veden především snahou o konzistentní ziskovost. Zatímco fundamentální analýza se snaží předpovídat budoucí ceny na základě matematických modelů, které zahrnují různé faktory, často nezohledňuje emocionální chování obchodníků a jejich vliv na pohyb cen. V důsledku toho se ukázalo, že při rozhodování založeném pouze na fundamentální analýze je náročné realizovat zisky.

Technická analýza se naproti tomu zaměřuje na pochopení opakujících se vzorců v chování obchodníků. Tyto vzorce vznikají díky konzistentnímu chování obchodníků a vytvářejí tak příležitosti pro předpovídání budoucích cenových pohybů. Technická analýza se stala mocným nástrojem, protože umožnila obchodníkům přizpůsobit své strategie těmto vzorcům a lépe porozumět chování trhu.

Kniha se však nezaměřuje pouze na technickou analýzu; hlouběji se zabývá konceptem mentální analýzy, kterou Mark Douglas považuje za další krok na cestě k úspěšnému obchodování. Autor poukazuje na to, že i při technické analýze se obchodníci často ocitají ve stavu strachu, úzkosti nebo frustrace z neschopnosti efektivně realizovat obchody. Kořeny tohoto problému spočívají v psychologických reakcích obchodníků na nejistotu, ztráty a promarněné příležitosti.

Posun od technické analýzy trhů k vlastní analýze psychologie obchodování byl vyvolán nespokojeností obchodníků s rozdílem mezi vnímanými potenciálními zisky a skutečnými výsledky. Technická analýza nabízí řadu příležitostí, ale problém spočívá v tom, jak porozumění trhu proměnit v konzistentní zisky. Mnoho obchodníků zažilo okamžiky pochopení trhu, ale i tak měli problém s efektivním prováděním obchodů. Tento rozpor mezi předpověďmi a činy je znám jako "psychologická mezera" (psychological gap), která brání úspěšnému obchodování.

Kniha se zabývá psychologickým aspektem obchodování a zdůrazňuje, že schopnost myslet jako úspěšný obchodník je klíčem ke konzistentním ziskům. Úspěšní obchodníci mají jedinečný soubor postojů, které jim umožňují zůstat disciplinovaní, sebevědomí a soustředění tváří v tvář nejistotě. Častou překážkou je strach, který vede obchodníky k chybám a zkreslování informací o trhu. Kniha tvrdí, že hlavní příčinou těchto problémů je neschopnost obchodníků přijmout a akceptovat rizika spojená s obchodováním.

Tradiční přístupy k obchodování, jako je rozsáhlá analýza trhu, nemusí řešit základní psychologické problémy. Místo toho si obchodníci musí vytvořit postoje, které podporují důvěru, sebedůvěru a objektivitu v jejich rozhodování. Cílem knihy je vést obchodníky k úpravě jejich přesvědčení a postojů, což jim umožní obchodovat beze strachu při zachování obezřetného řízení rizik. Úspěšné obchodování je chápáno jako proces osobního růstu a adaptace, který zpochybňuje stávající přesvědčení a připravuje tak půdu pro efektivnější obchodní chování.

Psychologické překážky

Vnitřní dítě

Ve druhé kapitole knihy Mark Douglas vysvětluje, jak obchodování přitahuje mysl lidí možným pozitivním výsledkem a jaká nebezpečí na obchodníka na trzích čekají. Je důležité si uvědomit, že obchodování je sice často spojováno s hazardem, nicméně hlavní výhodou oproti nám obchodníkům je, že v tradingu neexistují meze co do výše ztrát. Základní přitažlivostí tradingu je neomezená svoboda tvůrčího projevu, kterou nabízí, svoboda, která je v jiných oblastech života často odpírána. Obchodníci si mohou stanovit vlastní pravidla a hranice, což podporuje pocit svobody. Tato svoboda však s sebou nese jedinečné psychologické výzvy, které mohou vést k neúspěchu. Navzdory lákavým možnostem se mnoho obchodníků potýká s problémy kvůli absenci vhodné psychologické přípravy a informovanosti.

Mark přirovnává obchodování k prostředí bez omezení, kde existuje mnoho možností, které představují jak finanční, tak psychologická rizika. Hlavní výzva spočívá ve vytvoření vnitřní mentální struktury, která vyváží svobodu obchodování s potenciálem škod. Obchodování jako úkol je však komplikováno mentálním odporem, který má kořeny v raných životních zkušenostech ve strukturovaném sociálním prostředí.

Zvědavost se objevuje jako společný rys všech novorozenců a odráží vrozenou vnitřní sílu zaměřenou na učení a zkoumání. Děti projevují přirozený sklon ke zkoumání svého okolí, který je poháněn vnitřní přitažlivostí. Toto vnitřní vedení, označované jako "přirozená přitažlivost", řídí individuální zájmy. Shoduje se s hlubší úrovní identity a překračuje získané osobnostní rysy utvářené společenskými vlivy.

V této kapitole stály za pozornost následující body.

  • Rozpor mezi vnitřními potřebami a společenskými očekáváními:

Souběh vrozených zájmů jedince a společenského rámce, do kterého se narodil, může vést až ke vzniku nesouladu mezi nimi. Vezměme si scénář rodiny sportovců, která vychovává dítě s přirozeným sklonem k umění. Takové konflikty mezi osobními vášněmi a rodinnými aspiracemi mohou vzniknout již v raném věku a položit základ pro pozdější problémy, včetně obchodování.

  • Dopady popíraného vyjadřování:

Když se vnitřní potřeby jedince střetnou s vnějšími očekáváními, vzniká v jeho duševním prostředí vakuum. Toto vakuum touží být zaplněno, podobně jako je v přírodě nechuť k prázdnotě. Odmítání sebevyjádření nebo vnucování opačných projevů, jehož jsme často svědky v dětství, tuto rovnováhu narušuje. Výsledná emocionální bolest pramení z nesouladu mezi vnitřním světem a vnějšími okolnostmi.

  • Úloha popíraných impulzů:

Popírané podněty dětí, které vycházejí ze skutečných zájmů, mají tendenci se hromadit, pokud zůstávají neřešeny v důsledku společenských omezení nebo chybných výchovných strategií. Tyto nahromaděné impulsy, poháněné neuvolněnou emoční energií, se mohou později v dospělosti projevit jako návykové nebo kompulzivní chování. Nevyřešené touhy z dětství mohou neúmyslně formovat vzorce chování a rozhodování s možnými důsledky pro obchodní disciplínu.

  • Obchodní disciplína a vnitřní rovnováha:

Obchodování vyžaduje disciplínu, soustředění a důslednost, abyste se mohli efektivně pohybovat v neustále se měnícím tržním prostředí. Jedinci, kteří v sobě nesou nevyřešené impulsy popírání, však mohou mít problém s udržením této úrovně disciplíny. Emocionální podhoubí těchto nevyřešených tužeb může ovlivňovat obchodní rozhodnutí, což vede k impulzivnímu jednání nebo nevyzpytatelnému chování.

  • Dosažení psychologické rovnováhy pro úspěšné obchodování:

Aby byl člověk v obchodování úspěšný, musí řešit své vnitřní konflikty a dosáhnout psychické rovnováhy. Přiznání a usmíření popřených impulzů, ať už prostřednictvím sebevyjádření nebo vědomého smíření, může obchodníky zbavit emocionální zátěže, která by mohla bránit efektivnímu rozhodování. Tento proces zahrnuje sebeuvědomění, přijetí a vědomé úsilí o sladění osobních přání s obchodními cíli.

Vaše přesvědčení a předsudky

Podstatou trhu jsou sekvence pohybů směrem nahoru a dolů, známé jako tiky, které vytvářejí vzorce. Technická analýza tyto vzory identifikuje jako hranice, které naznačují vyšší pravděpodobnost, že se trh bude pohybovat určitým směrem. Vzniká však paradox: ačkoli vzory naznačují konzistenci, každý výskyt je jedinečný. Ačkoli patterny mohou vypadat identicky, pokaždé jsou řízeny jinými obchodníky, což činí jejich výsledky ve vztahu k sobě náhodnými.

Tento paradox může být náročný kvůli naší vrozené mentální tendenci spojovat vzory s konzistencí. Tyto hranice se projevují napříč různými časovými rámci a vytvářejí pro obchodníky nepřetržitý proud příležitostí ke vstupu, výstupu, snížení ztrát, výběru zisků nebo úpravě pozic. Trh v podstatě neustále nabízí obchodníkům příležitosti jednat ve vlastním zájmu.

Co brání obchodníkům vnímat každý "moment teď" jako příležitost k efektivnímu jednání? Na vině jsou obavy. Tyto obavy však nevyplývají z trhu samotného, protože pohyby trhu nejsou ani pozitivně, ani negativně nabité. Místo toho obavy pramení ze způsobu, jakým obchodníci definují a interpretují informace o trhu, které vnímají. Přesvědčení a předpoklady utvářejí způsob vnímání informací a určují očekávání.

Mentální stavy obchodníků propojují jejich vnitřní přesvědčení s vnějšími tržními informacemi. Následně tato přesvědčení vyvolávají emoční stavy, které odpovídají propojeným vzpomínkám, a ovlivňují tak způsob, jakým obchodníci vnímají tržní údaje. Tato dynamika vytváří iluzi, že trh potvrzuje pravdivost jejich emocí, i když přesvědčení nemusí být v souladu s tržní realitou.

Tento proces může obchodníkům bránit v tom, aby si uvědomili neznámé síly, které jsou na trhu vždy ve hře. Domněnka, že "vědí", co mohou od trhu očekávat, vede k přehlížení těchto neznámých faktorů. Klíčem k úspěchu je zaměřit se na rozpoznávání hranic, řízení rizik a udržování bezstarostného, objektivního stavu mysli. Bezstarostný stav mysli znamená přijetí rizika a pěti základních pravd o trhu, což obchodníkům umožňuje obchodovat bez plánu a maximálně využívat příležitostí. Obchodování v "přítomném okamžiku" znamená zabývat se přítomností, aniž byste ji spojovali s minulými zkušenostmi.

Naše mysl není přirozeně uzpůsobena k objektivitě a setrvávání v přítomném okamžiku, což znamená, že je nutný aktivní trénink. Navíc mohou existovat protichůdná přesvědčení, která brání vašemu úsilí o objektivní fungování. Pokud jste například dříve věřili, že znalost budoucích pohybů na trhu je pro úspěch klíčová, ale nyní chápete opak, mohou vzniknout protichůdná přesvědčení.

Neutralizace těchto protichůdných přesvědčení není okamžitý proces. Zatímco někteří obchodníci se mohou rychle přizpůsobit novým perspektivám, pro mnohé z nich vyžaduje integrace nových poznatků o obchodování značnou duševní práci a čas.

Naše přesvědčení významně ovlivňují naše životní zkušenosti. Přesvědčení nejsou vrozená; získáváme je v průběhu času a utvářejí způsob, jakým vnímáme a procházíme životem. Představte si, jak odlišný by byl váš život, kdybyste se narodili do jiné kultury, náboženství nebo politického systému. Vaše přesvědčení o životě a světě by se lišilo od vašeho současného, a přesto byste se ho drželi se stejným přesvědčením.

Přesvědčení plní při utváření našeho chování a prožívání různé funkce:

Vnímání a interpretace: Přesvědčení ovlivňuje to, jak vnímáme a interpretujeme informace z našeho okolí v souladu s tím, čemu věříme.

Očekávání: Přesvědčení vytváří očekávání a promítá to, co víme nebo čemu věříme, do budoucích okamžiků.

Chování: Naše přesvědčení řídí naše jednání a chování, čímž zajišťuje soulad mezi našimi přesvědčeními a vnějšími projevy.

Emocionální reakce: Přesvědčení utváří naše emocionální reakce na výsledky našich činů.

Tyto funkce ilustruje příklad: V jednom televizním pořadu držel muž na rušné ulici ceduli s nabídkou "Peníze zdarma. Pouze dnes." Většina lidí ho ignorovala, protože jejich přesvědčení, že "peníze zdarma neexistují", ovlivnilo jejich vnímání, očekávání, chování a emocionální reakce. Žebrák, který věřil v peníze zdarma, jednal v souladu se svým přesvědčením a peníze dostal. Jiný hypotetický člověk, ačkoli zpočátku zastával přesvědčení, že peníze zdarma neexistují, toto přesvědčení dočasně pozastavil, obdržel peníze a zažil povznesení. Pokud si však uvědomí, že si mohl říci o více peněz, jeho stav mysli se v důsledku přesvědčení o tom, že o peníze přišel, změní na lítost.

Řešení je ve vás

V prvních kapitolách knihy můžeme jako čtenář okamžitě poznat, jakým směrem se autor s platnými argumenty ubírá. V našich životech se s dospíváním projevuje to, co nám v dětství chybělo, a Mark to přesně přirovnal k vakuu, které nás vtahuje do činností, jež nám mají nahradit to, co nám bylo v dětství odepřeno. Díky tomuto silnému přesvědčení a spojení tradingu s nesmírným bohatstvím často vzniká závislost na tradingu a na myšlence stát se bohatým prostřednictvím tradingu. Existují však určitá pravidla a hranice, které si jako obchodník musíte vytvořit, abyste se sami nasměrovali k důslednému a úspěšnému obchodování. Začít můžete např:

  • Převzetí odpovědnosti

Pochopení konceptu "převzetí odpovědnosti" v obchodování je složitější, než se zdá, a jeho souvislost s principy učení se úspěchu je hluboká. Uvědomění si vlastní odpovědnosti za výsledky obchodování je zásadní pro to, aby se člověk stal trvale úspěšným obchodníkem. Toto pochopení vás promění a umožní vám osvojit si vlastnosti obchodníků, kteří na trzích trvale vynikají. Podobně jako když si představujete své budoucí já, vytváříte novou verzi sebe sama jako úspěšného obchodníka, podobně jako sochař vytváří podobu modelu. Než si jako obchodník vytvoříte obchodní strategii a stanovíte pravidla a hranice, musíte se nejprve zavázat k převzetí odpovědnosti. Trh vám nevyhnutelně předloží ztrátový scénář nebo v horším případě sérii ztrát. Je však vaší odpovědností nenechat se otřást a nevypadnout ze své obchodní strategie a svého plánu.

  • Přístup

Klíčem k vytvoření nové verze sebe sama je vaše ochota a touha učit se spolu s vášní pro úspěch. Prostředníkem této proměny je vaše mentální prostředí, kde vaše přesvědčení a postoje utvářejí vaši osobnost. Chcete-li se stát konzistentním a úspěšným obchodníkem, musíte si vypěstovat myšlení obchodníka, které zahrnuje odstranění strachu a bezohlednosti z vašeho obchodního chování.

Úspěšní obchodníci mají jedinečné myšlení a mentální struktury, které jim umožňují obchodovat beze strachu a vyhnout se neuváženým rozhodnutím. Toto myšlení zahrnuje dva aspekty: vymýcení strachu a rozvoj sebeovládání. Eliminace strachu je klíčová, protože strach vede k chybám, jako je racionalizace, zkreslování informací, váhání nebo impulzivní jednání. Sebeovládání působí proti přílišné sebedůvěře ze ziskových

sérií a zabraňuje špatnému rozhodování.

Zatímco mnoho obchodníků se zaměřuje na znalosti trhu, klíč k důslednosti spočívá ve vašich postojích a přesvědčeních o obchodování. Postoj má na výsledky významnější vliv než analýza nebo technika. Pro ilustraci, obchodník se správným smýšlením a jednoduchými technikami často překonává výjimečného analytika s chováním založeným na strachu.

Je důležité si uvědomit, že konzistence vychází z vašeho myšlení, nikoli z trhů. Váš postoj ke ztrátám, chybám a strachu určuje váš obchodní úspěch. Ideálním postojem je pozitivní očekávání a akceptace výsledků, což vám umožňuje neustále se učit a zlepšovat. Vstup do bezstarostného stavu mysli po počátečních výhrách může být zavádějící, protože bez správných postojů a přesvědčení nezaručuje trvalý úspěch.

Klíčové je rozvíjet pozitivní vítězný postoj, který se vyznačuje očekáváním pozitivních výsledků a přijímáním neúspěchů jako příležitostí k učení. Vytváří bezstarostné myšlení, které zlepšuje rozhodování. Uzavírání ziskových obchodů může dočasně vytvořit toto smýšlení, ale skutečný úspěch vyžaduje sladění vašich postojů a přesvědčení s vaším obchodním chováním.

  • Správné nastavení mysli

Douglas v knize představuje koncept "vítězného myšlení". Obchodníci s tímto způsobem myšlení si uvědomují pravděpodobnostní povahu obchodování a zůstávají emocionálně odděleni od výsledků jednotlivých obchodů. Přijímají nejistotu, upřednostňují dodržování dobře definovaného obchodního plánu a soustředí se spíše na proces než na fixaci na zisky. Vítězové projevují disciplínu, trpělivost a odolnost a učí se z výher i proher, aby přizpůsobili své strategie. Udržují si pozitivní sebehodnocení, věří svým schopnostem a zaměřují svou pozornost na dlouhodobé cíle. Celkově vítězné myšlení zahrnuje směs sebedůvěry, přizpůsobivosti a silného mentálního rámce, který je v souladu s konzistentním a racionálním obchodním chováním."

Strach je běžnou emocí, která může vést ke špatnému rozhodování při obchodování. Kniha přináší poznatky o rozpoznávání a řešení reakcí založených na strachu a pomáhá obchodníkům rozvíjet myšlení, které jim umožní obchodovat, aniž by jim v tom bránil strach.

Emocionální disciplína je pro úspěšné obchodování klíčová. Obchodníci musí zvládat své emoce, jako je chamtivost, netrpělivost a frustrace, aby se vyhnuli impulzivním nebo iracionálním rozhodnutím. Klíčový je rozvoj konzistentního myšlení. Úspěšní obchodníci si udržují svůj duševní stav bez ohledu na to, zda se nacházejí v ziskové nebo ztrátové sérii. Vyhýbají se emočním vzestupům a pádům a zůstávají ve svém přístupu pevní.

Douglas představuje koncept setrvání v přítomnosti v obchodním okamžiku. To zahrnuje soustředění se na aktuální obchod, nikoliv zabývání se minulými ztrátami nebo očekáváním budoucích zisků. Plné soustředění na přítomnost může zlepšit rozhodování a snížit emoční zkreslení.

  • Akceptování rizika

Douglas zdůrazňuje, že nejistota je neodmyslitelnou součástí obchodování. Obchodníci se musí smířit s tím, že ztráty a propady jsou přirozenou součástí procesu. Efektivní způsob myšlení zahrnuje přijetí nejistoty a smíření se s tím, že ne každý obchod bude vítězný. Autor v knize zdůrazňuje, že je důležité mít plně pod kontrolou to, co můžeme ovlivnit - sami sebe, a také se naučit přijímat věci, které ovlivnit nemůžeme - vnější faktory. Každý vstup s sebou nese určitou míru rizika a neexistuje žádná záruka, co se stane v budoucnu, ačkoli Douglas také učí, jak přemýšlet v pravděpodobnostech, přijetí budoucí ztráty je součástí procesu a nevyhnutelně tím, že si vytvoříte pevný základ, že jste se řídili svou obchodní strategií a že jste se skutečně snažili udělat maximum, nemůžete eliminovat náhodnost budoucích událostí.

Vstupte do zóny

Když plně přijmete psychologickou realitu obchodování, přijmete zároveň i rizika s ním spojená. Toto přijetí eliminuje možnost negativní interpretace tržních informací. Odstraněním negativních interpretací odstraníte potřebu psychické obrany. Tato otevřenost vám umožní přístup ke všem vašim znalostem o pohybu trhu bez jakýchkoli mentálních bloků. V důsledku toho nejenže objektivně vnímáte všechny dříve poznané možnosti, ale stáváte se také schopnými identifikovat nové příležitosti, které byly dříve skryté.

Abyste dosáhli tohoto otevřeného duševního stavu, musíte se vzdát představy, že již znáte budoucí pohyby na trhu. Být spokojený s tím, že nevíte, vám umožní zapojit se do trhu způsobem, který mu umožní odhalit vám své poznatky. Tento způsob myšlení vám umožňuje vstoupit do "zóny", v níž se nastavíte na příležitosti přítomného okamžiku a můžete zažít "tok příležitostí přítomného okamžiku".

Sebedisciplína je navíc technikou, která umožňuje přesměrovat zaměření na požadovaný cíl, pokud je v rozporu se stávajícími přesvědčeními. Není to vrozená vlastnost, ale naučená technika osobní transformace. V této knize Mark ukazuje, jak lze konfliktní přesvědčení zvládnout pomocí sebekázně a postupně je přeměnit na dominantní přesvědčení, která jsou v souladu s cíli. Proces integrace principů se stává součástí identity člověka, díky čemuž je důsledný úspěch přirozený. Tento proces se vztahuje i na obchodování, kde sebekázeň slaďuje přesvědčení s obchodními principy, což nakonec vede ke konzistenci bez námahy.

Sebereflexe je důležitá

Obchodní prostředí sice nabízí bohaté příležitosti k hromadění majetku, ale osobní přesvědčení o vlastní hodnotě může vytvářet propast mezi touhou po bohatství a tím, co si člověk myslí, že si zaslouží. Sebehodnocení lze posoudit na základě zvážení pozitivně a negativně nabitých přesvědčení, i když jejich vzájemné působení je složité. Negativní přesvědčení často pramení ze zkušeností z dětství, například spojování bolesti s pocitem méněcennosti v důsledku nehod nebo pocitu viny.

Tato podvědomá sebesabotující přesvědčení se projevují v chybách při obchodování, jako jsou výpadky soustředění nebo koncentrace, což vede k chybám, jako je nesprávné zadávání obchodů nebo propásnutí ziskových příležitostí. Někteří obchodníci se potýkají s neviditelnou bariérou, jako se skleněným stropem, který omezuje jejich růst kapitálu v konkrétních okamžicích. K tomuto jevu, známému jako "negativní zóna", dochází v důsledku nevyřešených problémů se sebehodnocením, které ovlivňují vnímání a chování. I když není nutné odstranit každé přesvědčení odporující vlastní hodnotě, uvědomění si těchto přesvědčení je klíčové. Obchodníci by měli začlenit strategie proti jejich vlivu, když se objeví během obchodování.

Závěrečné slovo

Závěrem lze říci, že ovládnutí trhu s důvěrou, disciplínou a vítězným přístupem přesahuje rámec technické analýzy a tvorby strategií. Často opomíjená oblast psychologie obchodování hraje v úspěšném obchodování významnou roli a ovlivňuje výsledky více než pouhá analýza trhu. I když se může zdát, že lákavá analýza trhu a testování strategií jsou dostatečné, psychologický aspekt je stejně důležitý. Mark Douglas, průkopník v oblasti psychologie obchodování, zdůraznil, že zásadními faktory pro dosažení konzistentní ziskovosti jsou myšlení obchodníka, jeho disciplína a schopnost řídit emoce.

Psychologie obchodování byla často opomíjena kvůli své složitosti a nedostatku formálního vzdělávání o tomto tématu. Význam mentální disciplíny a odolnosti však nelze podceňovat. Douglasovy práce, zejména jeho kniha "Trading in the Zone", zdůrazňují důležitost pochopení a zvládání psychologických bariér, jako je strach, chamtivost a impulzivita. Zdůrazňuje, že úspěch nespočívá pouze v rozpoznání tržních vzorců, ale v rozvoji postojů, které podporují konzistentní, racionální a disciplinované obchodní chování.

V obchodním prostředí je vzhledem k riziku, které je trhu vlastní, nezbytné stanovit účinná pravidla a hranice, aby se předešlo možným škodám. Na rozdíl od jiných činností postrádá svět obchodování vnější strukturu, která by usměrňovala chování traderů. Tato absence hranic představuje jedinečnou psychologickou výzvu. Hazardní hry se liší tím, že mají stanovené začátky, středy a konce, což nutí k aktivní účasti a rozhodování. Naproti tomu obchodování funguje bez formálního konce, což vede k nevyzpytatelnému chování v důsledku psychologických faktorů. Nedostatek vnějších limitů znamená, že obchodníci mohou pasivně kumulovat ztráty, pokud nejsou disciplinovaní. Obchodování poskytuje jak kontrolu, tak i nejistotu - sice dává jednotlivcům pravomoci, ale zároveň postrádá vnější vedení. Aby obchodníci uspěli, musí si vytvořit vnitřní mentální struktury, které jim umožní udržet si zdrženlivost a sebekontrolu. Tato sebekázeň však často naráží na problémy způsobené absencí vnějších předpisů.

Douglasovy postřehy navíc zdůrazňují, že obchodníci by se neměli zaměřovat pouze na technickou analýzu, ale měli by také podstupovat sebeanalýzu svých psychologických reakcí. Pevné myšlení obchodníka zahrnuje přijetí nejistoty, uznání ztrát a poučení se z nich a udržení disciplinovaného, bezstarostného a pozitivního přístupu. Jde o vytvoření mentálního prostředí, které sladí přesvědčení s obchodními cíli a umožní objektivní rozhodování. Obchodníci by měli přijmout rizika spojená s obchodováním, rozpoznat a potírat negativní přesvědčení o vlastní hodnotě a nakonec usilovat o stav "flow", kdy jsou plně zapojeni do přítomného okamžiku.

V dnešním světě obchodování, kde technologie poskytují snadný přístup k informacím a obchodním platformám, spočívá rozdíl mezi úspěšnými obchodníky a těmi, kteří s tím bojují, často v jejich psychologickém přístupu. Rozvoj vítězného myšlení zahrnuje osobní růst a přizpůsobení, transformaci stávajících přesvědčení a postojů, které připraví půdu pro konzistentní a efektivní obchodní chování. Zaměřením se na psychologickou disciplínu, sebeuvědomění a pěstování pozitivního a přizpůsobivého přístupu, mohou obchodníci skutečně ovládnout trh a dosáhnout trvalého úspěchu.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.