Các video

  • Các cuộc phỏng vấn với FTMO
  • Tổng quan về tài khoản giao dịch
  • Quy trình đánh giá
  • Học viện FTMO
  • Các sự kiện của FTMO